تاثیر رضایت شغلی بر عملکرد با نقش میانجی وفاداری سازمانی(مطالعه موردی: شهرداری سمنان)

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 507

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

FAMA02_253

تاریخ نمایه سازی: 23 بهمن 1398

چکیده مقاله:

وفاداری کارکنان در سازمانها، با کیفیت سرویسهای ارائه شده ارتباط دارد که نتیجهی آن رضایت و وفاداری مشتری به سازمان است و این نیز خود موجب سودآوری و بهبود عملکرد سازمان خواهد شد. در نتیجه وفاداری کارکنان به طور کلی بر عملکرد سازمان و میزان استقبال مشتریان از سازمان تاثیر خواهد داشت و از این منظر توجه به وفادار نگهداشتن کارکنان حیاتی است. لذا هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین رضایت شغلی و عملکرد شغلی با در نظر داشتن نقش میانجی وفاداری سازمانی میباشد. جامعه آماری در این پژوهش کارکنان شهرداری سمنان میباشد. باتوجه به روش مدلیابی معادلات ساختاری؛ حداقل تعداد نمونه 175 عدد میباشد . در این تحقیق تعداد 230 پرسشنامه در بین پاسخگویان توزیع گردید و 200 پرسشنامه بدون نقص جمع آوری و مورد تحلیل قرار گرفت. تحلیل اطلاعات توسط نرم افزار pls صورت گرفت. نتایج نشان داد که رضایت شغلی بر وفاداری سازمانی تاثیر مثبت و معنادار دارد. رضایت شغلی بر عملکرد کارکنان تاثیر مثبت و معنادار دارد. وفاداری سازمانی بر عملکرد کارکنان تاثیر مثبت و معنادار دارد. رضایت شغلی با نقش میانجی وفاداری سازمانی بر عملکرد کارکنان تاثیر مثبت و معنادار دارد.

نویسندگان

سمیه دیانی

گروه مدیریت دولتی-رفتارسازمانی، دانشکده علوم انسانی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

سید عبدالله حیدریه

استادیار گروه مدیریت صنعتی واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران