بررسی تاثیر توانمند سازی کارکنان، کار تیمی و آموزش کارکنان بر تعهد سازمانی (مورد مطالعه شهرداری گرمسار)

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 699

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

FAMA02_045

تاریخ نمایه سازی: 23 بهمن 1398

چکیده مقاله:

هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر توانمند سازی کارکنان، کار تیمیو آموزش کارکنان بر تعهد سازمانی میباشد. این تحقیق از نظرهدف کاربردی و از نظر از نظر گردآوری داده ها و اطلاعات توصیفی-پیمایشی می باشد. جامعه آماریاین تحقیق کارکنان شهرداری گرمسار میباشد که در تحقیق حاضر 175 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات مورد نیاز تحقیق از پرسشنامه استفاده شد. پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ بالاتر از 0/7 محاسبه شد. برای تعیین روایی این ابزارها از روایی صوری و محتوایی استفاده شد برای تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده از آزمون مدل معادلات ساختاری و نرم افزارPls استفاده شد. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها دراین تحقیق نشان داد توانمند سازی کارکنان، کار تیمی و آموزش کارکنان بر تعهد سازمانی تاثیر مثبت و معناداری دارد.

نویسندگان

رضا میرزایی

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ، گرایش استراتژیک ، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی مولوی ایوانکی