تاثیر گاز هلیوم بر بار میکروبی پسته تازه رقم احمد آقایی

سال انتشار:

1398

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

539

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICSDA04_1079

تاریخ نمایه سازی: 4 دی 1398

چکیده مقاله:

پسته تازه یکی از محصولات مهم باغی است که ارزش غذایی بالا، عطر و طعم مطلوب و ارزش اقتصادی چشمگیری دارد.از آنجایی که پستهی تازه همراه با پوست، میوهای فسادپذیر است و به دلیل فعالیت متابولیکی بالا عمر پس از برداشتکوتاهی دارد بنابراین لازم است به افزایش عمر ماندگاری آن توجه شود. بدین منظور در این پژوهش اثر ترکیب گازهلیوم در سطوح 100 ، 80 ، 50 و 0 درصد بر روی پسته تازه رقم احمد آقایی صورت گرفت. نمونه ها به مدت 4 هفته دردمای یخچال (4-7 درجه سانتیگراد) و در بسته های مخصوص پلیمری نگهداری شدند و نمونهبرداری در روزهای 0 ، 7 ،14 ، 21 و 28 انجام شد سپس آزمون های میکروبی شامل، کپک و مخمر و شمارش کلی میکرو ارگانیسم ها بر روی کلیهتیمارها انجام گرفت. نتایج نشان داد میزان شمارش کلی میکروارگانیسم ها و کپک و مخمرها در نمونه هایی که با گازهلیوم تیمار شده بودند در مقایسه با شاهد و سایر تیمارها کمتر و معنی دار بود (05 / 0 > p). اثر متقابل زمان و تیمار برروی شمارش کلی میکروارگانیسم ها و کپک و مخمرها برابر با سطح معنی داری (05 / 0 > p) بود. اثر پسته تازه تیمار شدهبا گاز هلیوم برشمارش کلی میکروارگانیسم ها ، معنی دار نبود و مشخص شد که کمترین میزان میکروارگانیسم ها مربوطبه درصد 0 بود. همچنین اثر پسته تازه تیمار شده با گاز هلیوم برشمارش کپک و مخمر معنی دار بود و کمترین میزانمربوط به درصد 80 بود.

نویسندگان

احمدشاکراردکانی
احمد شاکراردکانی

استادیار پژوهشکده پسته، موسسه تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رفسنجان، ایران

محسنحسنی موسی آبادی
محسن حسنی موسی آبادی

دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی، گرایش فناوری مواد غذایی، موسسه غیرانتفاعی کار، رفسنجان، ایران