اثرات عصاره اندام هوایی پونه بر جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه جو و کلزا

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 426

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICSDA04_0966

تاریخ نمایه سازی: 4 دی 1398

چکیده مقاله:

بقایای گیاهان به علت آزاد نمودن آللوکمیکال ها در طی تجزیه, گیاه زراعی را تحت تاثیر قرار می دهند. دانش آللوپاتی با بهرهگیری از بر هم کنش ها ی گیاهان در جهت مدیریت علف های هرز و تولید علف کش زیستی فعال می باشد. در این آزمایشپودر خشک اندام هوایی گیاه پونه در متانول ریخته سپس متانول تبخیر و با آب مقطر به حجم رسانده شد. مخلوط حاصل بهمدت 2 ساعت توسط شیکر هم زده شد و پس از صاف کردن به عنوان ذخیره اصلی مورد استفاده قرار گرفت. غلظت های%10، %25 و 50 % از عصاره ذخیره تهیه گردید و اثر آنها بر جوانه زنی بذر و وزن خشک گیاهچه جو و کلزا مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس داده های عصاره پونه بویژه در غلظت های بالا اثرات باز دارندگی بر روی جوانه زنی گیاهان جو و کلزا داشتهاست. عصاره پونه در غلظت های بالا نیز اثر باز دارندگی روی وزن خشک ریشه گیاهان جو و کلزا داشته است. به طوری که دربالاترین غلظت وزن خشک ریشه کلزا به نزدیک صفر رسیده است. عصاره تاثیر بیشتری بر روی وزن خشک ریشه و ساقهگیاهچه های کلزا نسبت به جو داشته است. نتایج حاصله نشان داد که آللوکمیکال ها جوانه زنی بذر را تحت تاثیر قرار میدهند و با اثر بر روی آنزیم آمیلاز باعث کاهش جوانه زنی بذر می گردند. تیمار با غلظت های مختلف عصاره پونه سبب کاهشوزن خشک ساقه نیز شد. با توجه به نتایج می توان از عصاره پونه جهت تهیه مخلوط علف کش زیستی بر علیه دو لپه ای هااستفاده نمود.

نویسندگان

ساسان محسن زاده

دانشیار بخش زیست شناسی دانشگاه شیراز