توسعه گردشگری روستایی با تاکید بر نقش رهبری تحولگرا

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 631

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICSDA04_0361

تاریخ نمایه سازی: 4 دی 1398

چکیده مقاله:

گردشگری روستایی ضمن توجه به توسعه اقتصادی جوامع هدف گردشگری، تحول در ساختار اجتماعی و فرهنگی روستا را نیزهدف گرفته است. حضور گردشگری در روستا بهعنوان یک کار گرد نوین موجب تحول در ساختار کسبوکارهای بومی روستا میشود.نهادینه شدن گردشگری روستایی (تحقق اهداف اصلی و حداکثری آن) مستلزم توجه به الزامات و رفع چالش های پیش رو است. سطحپایین تحصیلات جوامع روستایی، آگاهی کم نسبت به مقوله گردشگری، مقاومت های مختلف درزمینه پذیرش اشکال مختلف گردشگریموجب شده است که توجه به آموزش و رهبری ضروری به نظر برسد. حضور یک رهبر محلی توانا درزمینه توسعه گردشگری موجبتسهیل در اجرای طرح ها، تهییج، آگاه سازی و آموزش لازم می شود. رهبری تحول گرا به عنوان یکی از سبک های نوین و تحول آفریندرزمینه رهبری سازمانی می تواند در گردشگری روستایی موردتوجه قرار گیرد. در این پژوهش که با روش توصیفی تحلیلی انجام شده است و از نوع کاربردی است رهبری تحولگرا در گردشگری روستایی، مبنای مطالعات قرارگرفته است و سعی شده تا با بررسیشاخص های سبک رهبری تحولگرا و تطبیق آن با رهبری موردنیاز درزمینه توسعه گردشگری اثرات آن بر توسعه روستایی موردبررسیقرار گیرد. طبق یافته ها با توجه وجود سرمایه اجتماعی در محیط روستایی، و لزوم وجود شبکه های اجتماعی و اقتصادی، وجود اعتماد وتحقق مشارکت های پایدار، رهبری تحول گرا می تواند در ابعاد مختلف موثر باشد.

نویسندگان

محمدجواد صفایی

دکتری برنامه ریزی روستایی، استادیار دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران

هادی نیازی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت توسعه پایدار روستایی، دانشگاه حکیم سبزواری