نیازسنجی آموزشی مدیران مدارس

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,142

فایل این مقاله در 23 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

THCD06_005

تاریخ نمایه سازی: 2 دی 1398

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی نیازهای آموزشی مدیران مدارس متوسطه (دوره اول ) منطقه 13 شهرتهران درحیطه مهارتهای سه گانه ( فنی، انسانی و اداراکی ) به منظور ارائه راهبردهایی برای برنامه ریزی جهت ارتقاء دانش و مهارت های آنان به انجام رسیده است.روش تحقیق از نوع توصیفی پیمایشی می باشد و از نظر هدف کاربردی است.جامعه موردمطالعه بر اساس آمارارائه شده در زمان انجام پژوهش 32 نفر ازمدیران مدارس متوسطه دوره اول منطقه 13شهرتهران می باشدکه باتوجه به محدودبودن آنها،درنمونه گیری این پژوهش ازروش سرشماری یاشمارش کامل که یکی ازشیوه های نمونه گیری می باشداستفاده شده است به عنوان نمونه انتخاب شدند.دراین پژوهش باتوجه به مباحث نظری،مطالعات اسنادی واستفاده ازیک پرسشنامه محقق ساخته 43سوالی که پایایی آن باضریب آلفای کرونباخ %8برآورد شده وروایی آن به تاییدصاحب نظران رسیده است.داده های به دست آمده،سه حیطه اصلی یعنی مهارتهای فنی،انسانی وادراکی رامی سنجدکه بااستفاده ازآمارتوصیفی (میانگین وانحراف معیار) و آماراستنباطیt تک نمونه ای و تحلیل واریانس فریدمن تحلیل شده است .نتایج نشان داد : همه نیازهای آموزشی مطرح شده درحیطه مهارتهای فنی، انسانی و ادراکی از دیدگاه مدیران متوسطه (دوره اول) آموزش و پرورش منطقه 13 شهر تهران لازم و ضروری می باشند. در ضمن نیاز به مهارتهای انسانی در اولویت اول ، نیاز به مهارتهای فنی در اولویت دوم و نیاز به مهارتهای ادراکی در اولویت سوم قرار دارند.

نویسندگان

زهره طهماسبی

کارشناسی ارشد برنامه درسی

اسداله عباسی

دکتری برنامه درسی ، استادیار دانشگاه پیام نور