ارزیابی رفتار مکانیکی و مشخصه های ریزساختاری روکش های Al-Cr/Cr2O3 تولید شده توسط فرآیند GTAW

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 561

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

INCWI20_061

تاریخ نمایه سازی: 25 آذر 1398

چکیده مقاله:

در این پژوهش، با استفاده از جوشکاری قوسی تنگسﱳ-گاز، فرآیند روکش کاری با افزودن محصولات واکنش حاصل از 20 ساعت آسیابکاری پودرهای Al-Cr و Al-Cr2O3 درون شیارهای ایجاد شده روی سطح فلز پایه فولاد Ck45 اﳒام شد. پس از تولید روکشهای سطحی AlCr2 و AlCr2-Al2O3 ارزیابیهای ریزساختاری و ریزسختی روکشها توسط میکروسکوپهای نوری، الکترونی روبشی و دستگاه ریزسختی سنجی اﳒام گرفت. به منظور بررسی مقاومت سایشی روکشها از دستگاه سایش پین روی دیسک بهره گرفته شد. نتایج نشان داد که محصول واکنش حاصل از 20 ساعت آسیابکاری پودر Al-Cr، محلول جامد Cr(Al) بود که بعد از روکشکاری به ترکیب بینفلزی AlCr2 تبدیل شد. همچنین بعد از آسیابکاری و عملیات حرارتی سیستم Al-Cr2O3 کامپوزیت AlCr2-Al2O3 تشکیل شد. این فازها همچنین بعد از روکشکاری این سیستم پودری نیز مشاهده شدند. ریزسختی در ﳕونه روکش کاری شده AlCr2-Al2O3 به حدود780 ویکرز رسید. همچنین مقدار ریزسختی روکش AlCr2 حدود 046 ویکرز اندازهگیری شد. مکانیزم سایش غالب در آزمون سایش ﳕون ها در دمای 200 درجه سانتیگراد، مکانیزم سایش چسبان و در برخی نقاط سایش خراشان تشخیص داده شد. کاهش وزن پین این ﳕونه پس از اﳒام آزمون سایش در دمای 200 درجه سانتیگراد، 1/0 میلیگرم بدست آمد. ضزیب اصطکاک ﳕونه روکش AlCr2-Al2O3 تا حدود مسافت 5200 متر، تقریبا 1/0 بوده و از این مسافت به بعد عدد 35/0 رسید. این افزایش در ضریب اصطکاک با توجه به ثابت بودن دیگر پارامترها نسبت به ﳕونه AlCr2، میتواند به درگیر شدن بیشتر ذرات Al2O3 با نزدیک شدن به لایه های پایینتر روکش ربط داده شود.

کلیدواژه ها:

فولاد ساده کربنی Ck45 ، GTAW ، رفتار سایشی ، کروم ، روکش کاری ، AlCr2 ، Al2O3

نویسندگان

محمدمهدی تقوایی

دانشجوی مقطع کارشناسی، گروه مهندسی مواد و متالورژی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اراک

مهدی رفیعی

استادیار، دانشکده مواد دانشگاه آزاد اسلامی واحدنجف آباد

حسین مستعان

استادیار، گروه مهندسی مواد ومتالورژی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اراک