تدوین برنامه راهبردی ورزش دانش آموزی دختران دوره دوم مقطع متوسطه استان گلستان

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 403

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SHM-6-2_009

تاریخ نمایه سازی: 18 آذر 1398

چکیده مقاله:

هدف: هدف پژوهش حاضر تدوین برنامه راهبردی ورزش دانش آموزی دختران دوره دوم مقطع متوسطه استان گلستان بود. روش شناسی: روش تحقیق حاضر توصیفی و کاربردی است. جامعه آماری این تحقیق شامل معاون و کارشناسان تربیت بدنی اداره کل آموزش و پرورش استان گلستان، روسای ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها، معاونین تربیت بدنی شهرستان ها و کارشناسان تربیت بدنی شهرستان ها بود که تعداد آنها 50 نفر و به صورت تمام شمار انتخاب شدند. از پرسش نامه محقق ساخته و از روش های آماری مبتنی برکیفی سازی استفاده شد. در بخش روایی سازه از تحلیل عاملی، روایی صوری با استفاده از متخصصان و برای روایی محتوایی از دو ضریب نسبی روایی محتوا و شاخص روایی محتوا استفاده گردید.یافته ها: میانگین دو ضریب نسبی روایی محتوا و شاخص روایی محتوا به ترتیب88/0 و 92/0 بودند و ضریب آلفای کرونباخ به عنوان شاخص سازگاری داخلی برابر 77/0بود نتایج نشان داد که روایی و پایایی پرسش نامه در حد قابل قبول بوده است. در نهایت دوازده راهبرد استخراج و راهبردها به برنامه های عملیاتی خرد شدند. نتایج نشان داد که ورزش دانش آموزی استان گلستان در منطقه تهاجمی قرار دارد. نتیجه گیری: توجه به اولویت بندی رشته های ورزشی، تمرکز بیشتر بر رشته های موفق و مورد علاقه دانش آموزان، دانایی محور کردن و دانش بنیان کردن ورزش دانش آموزی، ساماندهی نظام مسابقات، ترویج و نهادینه کردن فرهنگ ورزش واستفاده از پتانسیل های حمایتی، شش راهبرد اولویت دار در تربیت بدنی و ورزش دانش آموزی هستند. در نتیجه راهبردها باید بیشتر در جهت توسعه و گسترش فعالیت ها در این منطقه راهبردی باشند.

نویسندگان

حمیده شریعتی

دانشجوی دکترای مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شاهرود، شاهرود، ایران

مصطفی طیبی ثانی

استادیار مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شاهرود، شاهرود، ایران

علی فهیمی نژاد

استادیار مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شاهرود، شاهرود، ایران

انوشیروان کاظم نژاد

استاد آمار زیستی، گروه آمار زیستی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران