رابطه سبک های رهبری با جو سازمانی و شایسته سالاری مدیران دانشگاه شهید بهشتی در سال 1398

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 544

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MTAEB01_023

تاریخ نمایه سازی: 16 آذر 1398

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه سبک های رهبری با جو سازمانی و شایسته سالاری مدیران دانشگاه شهید بهشتی انجام شد. روش پژوهش توصیفی-همبستگی و جامعه آماری شامل کلیه کارکنان دانشگاه شهید بهشتی در سال 1397 می باشد که تعداد آن ها 997 نفر هستند. حجم نمونه براساس جدول مورگان 275 نفر براورد و به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. افراد نمونه، سه پرسشنامه جو سازمانی هالپین و کرافت(1963)، سبک رهبری ساعتچی و همکاران (1389) و شایسته سالاری مصلحی(1391) را تکمیل کردند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل رگرسیون چندگانه و آزمون t تک گروهی استفاده شد. یافته ها نشان داد، بین سبک های رهبری تلفیقی و آمرانه با شایسته سالاری همبستگی مثبت معنی دار وجود دارد. بین سبک رهبری آزادمنشانه با جو سازمانی همبستگی مثبت معنی دار وجود دارد. همچنین وضعیت میانگین نمره سبک های رهبری و شایسته سالاری بطور معنی داری پایین تر از میانگین نظری بود اما وضعیت جو سازمانی به طور معنی داری بالاتر از میانگین نظری بود. به عبارت دیگر شایسته سالاری در وضعیت نامطلوبی نسبت به میانگین جامعه قرار داشت، اما جو سازمانی در دانشگاه در وضعیت مطلوبی قرار دارد.

نویسندگان

سیدمیکائیل محمدی

دانشجوی کارشناسی ارشد،گروه علوم سیاسی،واحد تهران،دانشگاه شهید بهشتی، تهران،ایران