تاثیر خیساندن روی ویژگی های مهندسی برخی ارقام پسته ایرانی (سفید و احمد آقایی)

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 389

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCFOODI26_494

تاریخ نمایه سازی: 20 آبان 1398

چکیده مقاله:

شناخت خواص ثقلی مغز پسته در فرآیندهای انتقال، خشک کردن، فرآوری و ذخیره این محصول ارز شمند نقشاساسی ایفاء می کند. در این مطالعه خواص ثقلی دو رقم پسته شامل دانسیته توده، دانسیته ذره و تخلخل مغز پستهتوسط تجزیه و تحلیل رگرسیونی مورد آنالیز قرار گرفت. دامنه رطوبتی مورد مطالعه در این پژوهش برای دو رقمپسته سفید و احمد آقایی به ترتیب 4/28 تا 37/11 و 4/33 تا 41/35 بود. نتایج آنالیز واریانس نشان داد (سطح 5%) که میزان رطوبت بر خواص ثقلی پسته تاثیر معنی دار نداشت. مقایسه میانگین به روش دانکن نشان داد که شاخص های ثقلی رقم سفید دارای امتیاز بیشتر نسبت به رقم احمد آقایی می باشد.

نویسندگان

محسن مختاریان

باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

شیدا توکلی

باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران