بررسی تاثیر رایحه درمانی با اسانس اسطوخودوس بر اضطراب بیمارستانی بیماران پس از عمل پیوند عروق کرونر

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 432

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NURSINGCONF02_012

تاریخ نمایه سازی: 20 آبان 1398

چکیده مقاله:

عمل پیوند بای پس عروق کرونر یکی از روش های اصلی درمان بیماری عروق کرونر قلب می باشد. از جمله عوارض شایع بعد از این عمل اضطراب بعد از جراحی می باشد که همچنان به عنوان معضلی مهم به شمار می رود. هدف از این مطالعه تعیین تاثیر رایحه درمانی با اسانس اسطوخودوس، بر اضطراب بیمارستانی بیماران پس از عمل پیوند عروق کرونر بود. پژوهش حاضر یک کارآزمایی بالینی تصادفی دو سو کور با گروه کنترل می باشد که بر روی 98 بیمار بستری پس از عمل پیوند عروق کرونر قلب، در دو گروه آزمون و دارونما انجام شد. گروه آزمون 5 قطره اسانس اسطوخودوس با غلظت 20 درصد و گروه دارونما 5 قطره آب مقطر را که بر روی یک گاز استریل ریخته شده و به صورت گردنبند به گردنشان آویخته شده بود، به مدت 30 دقیقه استنشاق نمودند. قبل و بعد از مداخله، میزان اضطراب بیمارستانی واحدهای پژوهش اندازه گیری و ثبت شد. مداخله درفواصل زمانی هر 24 ساعت و به مدت سه روز متوالی برای هر دو گروه آزمون و دارونما در یک زمان مشخص انجام گرفت. با استفاده از آزمون های آماری مجذور کای، من ویتنی، تحلیل واریانس اندازه های مکرر و مدل رگرسیون به تحلیل روابط بین متغیرهای مستقل و وابسته پرداخته شد. سطح معنی داری آزمون ها نیز کمتر از 0/05 در نظر گرفته شد. یافته ها نشان داد که نمره اضطراب بیمارستانی گروه آزمون پس از هر سه مداخله نسبت به گروه دارونما کاهش معنی دار داشته است (?<0/05). بنابراین رایحه درمانی استنشاقی با اسانس اسطوخودوس بر میزان اضطراب بیمارستانی بیماران پس از عمل پیوند عروق کرونر قلب موثر است و میتوان از آن به عنوان یک مداخله درمانی مکمل، بدون عارضه و کم هزینه برای تسکین اضطراب بیمارستانی بیماران بعد از عمل پیوند عروق کرونر قلب استفاده نمود.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

سمانه ابراهیمی حسین آبادی

کارشناسی ارشد آموزش پرستاری (داخلی-جراحی)، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی

عزت پاریاد

مربی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان/ مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، گروه پرستاری (داخلی-جراحی)، دانشکده پرستاری و مامایی

عاطفه قنبری خانقاه

دانشیار، دانشگاه علوم پزشکی گیلان/ مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، گروه پرستاری (داخلی-جراحی)، دانشکده پرستاری و مامایی

اردلان پاسداران لشگری

استادیار، مرکز تحقیقات فرآوری گیاهان دارویی، گروه فارماکوگنوزی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران