تاثیر آموزش مبتنی بر شواهد استانداردهای عمومی کنترل عفونت بیمارستانی بر نگرش پرستاران : کارآزمایی بالینی

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 354

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NURSINGCONF02_006

تاریخ نمایه سازی: 20 آبان 1398

چکیده مقاله:

مقدمه: اعضای تیم پزشکی به خصوص پرستاران،می توانند نقش فعالی در پیشگیری و کنترل عفونت های بیمارستانی داشته باشند.از مهمترین عوامل پیشگیری از عفونت های بیمارستانی، رعایت احتیاطات استانداردمی باشد که نیاز به آموزش مداوم و مستمر دارد . هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر آموزش مبتنی بر شواهد استانداردهای عمومی کنترل عفونت بیمارستانی بر نگرش پرستاران بخش مراقبت ویژه انجام گرفت.روش کار : پژوهش نیمه تجربی با طرح پیش آزمون - پس آزمون که 04 پرستار شاغل در بخش های مراقبت ویژه 1 و 2 بیمارستان سینا در دو گروه کنترل 20 ( نفر ) و آزمون 20 ( نفر ) تحت مداخله آموزش تئوری باروش سخنرانی، بحث گروهی، کارگاه عملی و پوستر و پمفلت آموزشی و نیز آموزش به روش مجازی بصورت ایمیل و ... در بخش مراقبت ویژه قرار گرفتند. ابزار پژوهش پرسشنامه نگرش که بر اساس استانداردهایسازمان بهداشت جهانی تدوین شده است. داده ها قبل از مداخله، یک ماه و سه ماه پس از مداخله گردآوری شد. جهت مقایسه دو گروه از آزمون آماری تی زوجی، تی مستقل و F اندازه های تکراری استفاده گردید. یافته ها: یک ماه و و سه ماه پس از مداخله افزایش معنی داری در نگرش پرستاران گروه آموزش دیده (p<0.01) مشاهده گردید. نتیجه گیری : مداخلات صورت گرفته آموزشی بر میزان نگرش پرستاران از استانداردهای عمومی کنترلعفونت در بخش مراقبت ویژه تاثیر مثبت داشته است .بنابراین مداخلات آموزشی رعایت استانداردهای عمومی کنترل عفونت به صورت متنوع و مداوم پیشنهاد می گردد.

کلیدواژه ها:

نگرش ، استانداردهای عمومی کنترل عفونت ، بخش مراقبت ویژه

نویسندگان

نرگس کشتکار

دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

یوسف خلیف پور

دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

سیده جمیله حسینی

دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

ابتسام سواری

دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران