سنتز و شناسایی کمپلکس باز شیف پلیمری جدید روی (II) بر پایه بی پیریدینیوم وبررسی پایداری حرارتی آن

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 722

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IACS04_129

تاریخ نمایه سازی: 20 آبان 1398

چکیده مقاله:

این تحقیق سنتز و شناسایی کمپلکس پلیمری باز شیف جدید روی (ZnL) (II) با استفاده از لیگاند جدید باز شیف (L) ، بیس (آنیلین آمینو متیلن سالسیلات) بیپیریدین کلراید، را در بر میگیرد. لیگاند و کمپلکس پلیمری سنتز شده توسط روشهای طیف بینی IR، 1HNMR و آنالیز عنصری مورد شناسایی قرار گرفتند. پایداری حرارتی لیگاند مونومری و کمپلکس پلیمری فلزی مورد بررسی و مقایسه قرار گرفتند.TGA نشان داد که کمپلکس پلیمری فلزی از پایداری حرارتی بیشتری در مقایسه با لیگاند برخوردار است. رفتار مورفولوژیکی کمپلکس فلزی سنتز شده توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی (FE-SEM) و میکروسکوپ الکترونی عبوری(TEMمورد) بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از آنالیز عنصری تطابق خوبی را با مقادیر تئوری نشان میدهد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

زهره سادات قوامی

دانشکده شیمی، دانشگاه دامغان

غلامحسین گریوانی

دانشکده شیمی، دانشگاه دامغان