مقایسه ی کارایی کشت خودکار به روش بک تک و به روش کشت سنتی باکتری های جدا شده از مایعات استریل بدن بیماران در یک آزمایشگاه تشخیص طبی

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,016

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SRMMED22_337

تاریخ نمایه سازی: 19 آبان 1398

چکیده مقاله:

سابقه و هدف: علی رغم پیشرفت زیاد علم در مبارزه با بیماری های عفونی در طول 2 قرن اخیر، هنوز بیماری های عفونی یک عامل اصلی مرگ در سراسر جهان هستند. تشخیص به موقع عامل عفونت و میکروارگانیسم عامل آن نقش حیاتی در درمان و کاهش زمان بستری شدن افراد در بخش های بیمارستانی دارد. در سال های اخیر سیستم های کشت بک تک بعنوان یک روش جدید کشت سریع اتوماتیک معرفی و بکار گرفته شده است.مواد و روش ها: پژوهش توصیفی _ تحلیلی و مقطعی حاضر با روش نمونه گیری آسان و مستمر بر روی تعداد 121 نمونه تهیه شده از مایعات استریل بیماران بستری در سال 1397 و در بخش های مختلف بیمارستان ولیعصر (عج) بیرجند انجام شده و به دو روش کشت معمول به روش سنتی ( Conventional method ) و کشت به روش بک تک مورد بررسی قرار گرفت. در روش سنتی از محیط غنی شده استفاده گردید و به این صورت که بعد از تلقیح نمونه، بصورت روزانه جهت بررسی شواهد رشد ارگانیسم (بصورت کدورت، همولیز، تولید گاز و تشکیل کلنی) آزمایش انجام شد. پس از مشاهده هر کدام از علائم، براساس گسترش رنگ آمیزی گرم از محیط، کشت های بعدی صورت گرفت. در روش بک تک از بطری های مخصوص آن استفاده گردید. نتایج حاصله با استفاده از نرم افزار SPSS 24 تجزیه و تحلیل گردیده و آنالیز اطلاعات از شاخص مرکزی، درصد فراوانی و شاخص پراکندگی انحراف معیار استفاده گردید. معنی داری P < 0.05 در نظر گرفته شد. یافته ها: از بین 121 نمونه مورد برر سی، بیشترین ( 95.86% ) نمونه ی خون و کمترین ( 0.82% ) نمونه ی مایع مفصلی بود. ازنمونه های بیماران مذکر ، تعداد 12 ( 19.67% ) و از نمو نه های مونث ، تعداد 6 ( 10% ) کشت مثبت شد. 103 مورد ( 85.12% ) کشت منفی و 18 مورد ( 14.87% ) کشت مثبت بود که از این تعداد 16 مورد در هر دو روش و 18 مورد فقط در روش بک تک مثبت بود. میزان کشت مثبت در نمونه ها، در دو روش بک تک و معمولی تفاوت معناداری شان داد ( P < 0.05 ) بدین معنا که میزان کشت مثبت از طریق روش بک تک بیش از روش سنتی معمولی بود. در ضمن تفاوت آشکاری در میزان کبت مثبت برحسب نوع نمونه و همچنین نوع باکتری مشاهده نشد. نتیجه گیری: با توجه به یافته های حاصل از این مطالعه کشت مایعات استرین بدن به روش بک تک روشی مناسب تر نسبت به روش معمول سنتی محسوب می شود. همچنین مدت زمان کوتاه تر و امکان پذیری استفاده همزمان آنتی بیوتیک در این روش، می تواند تشخیص سریع و مناسب عامل عفونی را م سر سازد و در نتیجه مدت زمان بستری بیمار در بیمارستان را کاهش دهد.

نویسندگان

حامد آرام جو

کمیته تحقیق ات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند، بیرجند، ایران

زهرا بخشی

آزمایشگاه تشخیص طبی بیمارستان ولیعصر(عج) بیرجند، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند، بیرجند، ایران

مجید زارع بیدکی

مرکز تحقیقات بیماری های عفونی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند، بیرجند، ایران

پوریا محمدپرست

مرکز تحقیقات بیماری های عفونی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند، بیرجند، ایران