سیاست های توسعه کارآفرینی اجتماعی

سال انتشار:

1397

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

345

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

KHAIRMANDEGAR02_034

تاریخ نمایه سازی: 11 آبان 1398

چکیده مقاله:

کارآفرینی اجتماعی به عنوان نوعی بازنگری در فعالیتهای اقتصادی جامعه است که میتواند خروجیها و پیامدهای مثبتی را در عرصه اجتماعی به دنبال داشته باشد. کارآفرینی اجتماعی با ساماندهی مجدد سرمایه ها و داراییهای انسانی و اقتصادی به نیازهای اجتماعی جوامع پاسخ میدهد. امروزه در ایران بنگاه های اجتماعی در قالب تعاونیها، شرکتها و ... فعالیت دارند که سوای نوع ساختار بنگاه یا نسبت آنها با دولت (دولتی یا خصوصی )، منافع اقتصادی ناشی از کسبوکار خود را در زمینه تقلیل مسائل و تنگناهای اجتماعی هزینه میکنند. به همین جهت بررسی سیاستهایی که کشور در جهت توسعه کارآفرینی اجتماعی برمی گزیند از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف از این بررسی تحلیل سیاستهای توسعه کارآفرینی اجتماعی است که درنهایت نتیجه گرفته شد که کارآفرینی اجتماعی به منظور کاهش مشکلات حوزه اشتغال و درآمدزایی، به بیان راهکارها و سیاستهای جدیدی در بازار کار پرداخته و توانسته زمینه مناسبی را برای کاهش فقر، توسعه اجتماعی و به میدان آوردن گروه های طرد شده فراهم آورد.

کلیدواژه ها:

توسعه کارآفرینی ، کارآفرینی اجتماعی ، سیاستهای توسعه کارآفرینی اجتماعی.

نویسندگان

مهدیتاج پور
مهدی تاج پور

دانشجوی دکتری کارآفرینی، دانشگاه تهران

الههحسینی
الهه حسینی

دانشجوی دکتری رفتار و منابع انسانی، دانشگاه یزد