بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی بر حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 518

فایل این مقاله در 26 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_MAR-2-14_007

تاریخ نمایه سازی: 4 آبان 1398

چکیده مقاله:

هدف کلی تحقیق حاضر بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی بر حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاریدر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این تحقیق برای سنجش حاکمیتشرکتی از متغیرهای مالکیت نهادی، تمرکز مالکیت و استقلال هییت مدیره استفاده شد. جامعه ی آماری اینتحقیق شامل تمامی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران، از ابتدای سال 1388 تا پایان سال1392 است. نتایج این تحقیق نشان داد که بین میزان مالکیت نهادی، تمرکز مالکیت، استقلال هیات مدیره وحساسیت جریان های نقدی سرمایه گذاری ارتباط معناداری وجود دارد به عبارت دیگر بین حاکمیت شرکتی وحساسیت جریان های نقدی سرمایه گذاری رابطه معکوس و معناداری وجود دارد. یافته های تحقیق نشان داد کهمکانیسم های قوی حاکمیت شرکتی در هر شرکت موجب کاهش محدودیت های مالی و حساسیت جریان هاینقدی سرمایه گذاری از طریق تخصیص بهینه سرمایه گذاری می شود، که این نتایج بر پایه تیوری نمایندگی استوار است.

کلیدواژه ها:

حاکمیت شرکتی ، مالکیت نهادی ، تمرکز مالکیت و استقلال هییت مدیره ، حساسیت جریان های نقدی سرمایه گذاری

نویسندگان

مجتبی افسرده

عضوهییت علمی دانشگاه پیام نور

رحیم نیازی

کارشناس ارشد حسابداری