بررسی تاثیر برنامه حمایتی ارتقاء سلامت بر سبک زندگی دبیران در مرحله قبل از یایسگی

سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 210

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_FEYZ-17-1_003

تاریخ نمایه سازی: 29 مهر 1398

چکیده مقاله:

سابقه و هدف: میانسالی باید با تعدیل سبک زندگی، ارتقاء کیفیت عملکرد جسمی و روانی زنان همراه باشد. این مطالعه با هدفتعیین میزان تاثیر اجرای برنامه حمایتی ارتقاء سلامت بر سبک زندگی قبل از یایسگی انجام شد.مواد و روشها: مطالعه حاضر از نوع نیمه تجربی است، که با دو گروه آزمون ( 50 نفر) و شاهد ( 41 نفر) که به روش نمونه گیری غیراحتمالی انتخاب شدند، انجام شد. برنامه حمایتی ارتقاء سلامت در سه مرحله بررسی و شناخت، برنامه ریزی حمایتی و ارزشیابی اجراشد. دادهها بهوسیله پرسشنامههای اطلاعات دموگرافیک و سبک زندگی ارتقاءدهنده سلامت دو (HPL.PII) قبل و 45 روز پس از مداخله درگروه آزمون و شاهد جمع آوری گردید.نتایج: یافته ها نشان داد که قبل از مداخله بین میانگین نمرات رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت اختلاف آماری معنی داری در دو گروهمشاهده نشد (P=0/467)، در حالی که بعد از مداخله بین میانگین نمرات رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت، در دو گروه بر اساس نتایج آزمون تی مستقل (P=0/001) و درگروه آزمون قبل و بعد از مداخله بر اساس نتایج آزمون تی زوجی اختلاف آماری معنی داری مشاهده شد (P=0/001). نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد که اجرای برنامه حمایتی ارتقاء سلامت بر سبک زندگی دبیران موثر می باشد. لذا، پیشنهاد می-گردد به عنوان یک روش موثر در ارتقاء سبک زندگی زنان میانسال به کار گرفته شود.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

فاطمه حیدری

دانش آموخته کارشناسی ارشد آموزش پرستاری بهداشت جامعه، گروه پرستاری، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس

سیما محمدخان کرمانشاهی

استادیار، گروه پرستاری، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس

زهره ونکی

دانشیار، گروه پرستاری، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس