شناسایی نماتدهای انگل گیاهی مرتبط با گیاه بامیه در استان خوزستان

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 673

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

PPC01_129

تاریخ نمایه سازی: 23 مهر 1398

چکیده مقاله:

گیاه بامیه (Abelmoschus esculentus L.) یکی از مهمترین سبزیجات میوهای مناطق رمگ است که عمدتا در استان خوزستان کشت میشود. این گیاه متعلق به خانواده ی پنیرک (Malvaceae) است که محل پیدایش آن آفریقای مرکزی است و برخی از دانشمندان آن را بومی غرب آفریقا و آسیا می دانند. بامیه گیاهی یکساله است و ارتفاع آن به 200-150 سانتیمتر میرسد. نظر به اینکه تاکنون پژوهش جامعی در خصوص شناسایی فون نماتدهای انگل گیاهی مرتبط با این گیاه در کشور ازجمله استان خوزستان که از مناطق اصلی کشت این محصول در ایران است صورت نگرفته است، تحقیق حاضر به منظور شناسایی گونه های نماتدهای انگل گیاهی مزارع بامیه استان خوزستان انجام گردیده است. بدین منظور، طی سالهای 1398- 1397 تعدادی نمونه از خاک مزارع بامیه استان جمع آوری شد. نماتدها پس از استخراج با روش الک و سانتریفیوژ (Jenkins, 1964) و روش سینی (Whitehead and Hemming, 1965)، با استفاده از روش تکمیل شده ی سین هورست توسط دگریس (De Grisse, 1969) تثبیت و به گلیسیرین خالص منتقل شدند. اسلایدهای دائمی تهیه گردید و شناسایی گونه ها با استفاده از میکروسکوپ نوری مجهز به لوله ترسیم و میکروسکوپ مجهز به دوربین دیجیتال، بر اساس ویژگیهای ریخت شناسی و ریختسنجی و با استفاده از کلیدهای معتبر موجود انجام شد. در این بررسی گونه های Geocenamus brevidense، G. microdorus، Helicotylenchus abunaamai، H. willmottae، Pratylenchus thornei، Psilenchus vinciguerrae، Scutylenchus rugosus، Tylenchorhynchus brevillineatus و T. elegans شناسایی شدند. همه ی گونه های شناسایی شده ی مذکور برای اولین بار از ریزوسفر مزارع بامیه ایران گزارش میشوند. گونه ی H. willmottae برای اولین بار از ایران گزارش میشود. همچنین گونه ی T. elegans برای فون نماتدهای گزارش شده از استان خوزستان جدید است.

نویسندگان

نیلوفر پوراحتشام

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز

صدیقه عظیمی

استادیار، گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز

مجید پدرام

استادیار، گروه بیماری شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران