کاربرد سیستمهای اطلاعات مدیریت در شرکتهای نفت و گاز

سال انتشار:

1398

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

1,696

فایل این مقاله در 24 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICMEACONF02_013

تاریخ نمایه سازی: 14 مهر 1398

چکیده مقاله:

هدف از انجام این پژوهش بررسی اثربخشی سیستم اطلاعاتی مدیریت در شرکتهای نفت و گاز می باشد.این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه کارکنان شرکت بهره برداری نفت و گاز می باشد. در این پژوهش تعداد جامعه آماری تحقیق 140 نفر بوده که 103 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده که 97 پرسشنامه بازگشت داده شده است. پایایی پرسشنامه در این تحقیق با مقدار آلفای کرونباخ 83 % که بالاتر از 70 % می باشد و روایی آن نیز با توجه به نظر اساتید و صاحب نظران مورد تایید قرار گرفت. داده های تحقیق با استفاده از شاخصهای آمار توصیفی شامل میانگین، و آزمون های ولوموگروف – اسمیرنوف ( K-S )، تی تست به بررسی فرضیه ها با استفاده از نرم افزار spss پرداخته شد. در این تحقیق متغیرها شامل سه بعد زمانی ، محتوایی ، شکلی میباشد. سپس با استفاده از یک پرسشنامه پنج ارزشی مبتنی بر طیف لیکرت نظر مخاطبان در مورد اثر بخش بودن آن ها مورد پرسش قرار گرفت . نتایج نشان میدهد که سیستم اطلاعاتی مدیریت در شرکتهای نفت و گاز از سه بعد زمانی، محتوایی، و شکلی اثربخش می باشد.