اثربخشی آموزش جرات ورزی بر سرزندگی تحصیلی و آرزوهای تحصیلی دانش آموزان

سال انتشار:

1398

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

440

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ELMCONF02_087

تاریخ نمایه سازی: 14 مهر 1398

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش جرات ورزی بر سرزندگی تحصیلی و آرزوهای تحصیلی در بین دانش آموزان صورت گرفت. پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دانش آموزان پسر مقطع دوم دوره متوسطه شهر تهران در سال 1397 بودند که با روش نمونه گیری خوشه ای مرحله ای در دو گروه آزمایش (20 نفر) و کنترل (20 نفر) تقسیم شدند. گروه آزمایش به مدت 10 جلسه 90 دقیقه ای آموزش جرات ورزی را دیدند و گروه کنترل هیچ گونه آموزشی دریافت نکردند. روش جمع آوری داده ها بر اساس دو پرسشنامه سرزندگی تحصیلی حسین چاری و دهقانی زاده (1391) و آرزوهای تحصیلی محقق ساخته انجام گرفت. پایایی پرسشنامه ها با استفاده از روش آلفای کرونباخ محاسبه شد که مقدار آن برای هر دو پرسشنامه بالای 0.7 به-دست آمد. همین طور از روایی محتوا به منظور آزمون روایی پرسشنامه استفاده شد، که برای این منظور پرسشنامه ها به تایید متخصصین مربوطه رسید. تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده از اجرای پرسشنامه ها از طریق نرم افزار SPSS در دو بخش توصیفی و استنباطی (تحلیل کوواریانس) انجام پذیرفت. نتایج تحلیل داده ها نشان داد که آموزش جرات ورزی تاثیر معناداری بر سرزندگی تحصیلی دانش آموزان دارد. همچنین نتایج نشان داد که آموزش جرات ورزی میزان آرزوهای تحصیلی دانش آموزان را افزایش داده است

نویسندگان

سونااسمعیلی
سونا اسمعیلی

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه روانشناسی، رشته روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، تهران، ایران

محمدجوادعزتی نیا
محمدجواد عزتی نیا

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه روانشناسی، رشته روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران