بررسی نظام تشویق و تنبیه بر عملکرد شغلی با نقش رضایت شغلی در کارمندان بانک های خصوصی شهر تهران

سال انتشار:

1398

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

779

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

HMCONF04_005

تاریخ نمایه سازی: 14 مهر 1398

چکیده مقاله:

این پژوهش به بررسی نظام تشویق و تنبیه بر عملکرد شغلی با نقش رضایت شغلی در کارمندان بانک های خصوصی شهر تهران، پرداخته شد این تحقیق ازنظر هدف ازنوع تحقیقات کاربردی و و ازنظر نحوه گردآوری داده ها جزء پژوهش های توصیفی(غیرآزمایشی) بود که به شکل پیمایشی اجرا شد. . جامعه آماری شامل کلیه کارکنان بانک های خصوصی شهر تهران بود که از طریق نمونه گیری با روش خوشه گیری از شعب مناطق شمال،شرق،غرب و جنوب تهران انجام شد و نمونه آماری این پژوهش شامل 180 نفر کارکنان شعب بانکهای خصوصی پارسیان، پاسارگاد، بانک شهر و بانک سامان در شهر تهران در سال 97 بود. برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز در مورد رضایت شغلی کارکنان از ابزارپرسشنامه JDI روبینز ، و برای سنجش عملکرد شغلی از پرسشنامه 15 گویه ای پاترسون، و نیز جهت سنجش نظام تشویق و تنبیه از پرسشنامه 34 گویه ای خانزاده استفادهشد.نتایج بدست آمده حاکی از آن بود که تشویق و تنبیه بیشتر از رضایت شغلی بر عملکرد کارکنان تاثیرگذار است. هر دو متغیر تشویق و تنبیه و رضایت شغلی، بر عملکرد کارکنان تاثیر معنادار دارند و نظام تشویق و تنبیه با نقش رضایت شغلی، بر عملکرد شغلی تاثیر معنادار دارد. تمامی مولفه های رضایت شغلی، بر عملکرد شغلی تاثیر معنادار دارد و از بین مولفه های رضایت شغلی، حقوق و مزایا بیشترین تاثیر را بر عملکرد کارکنان داشته است و سهم تاثیرگذاری شرایط عمومی کار در بین عوامل تاثیرگذار کمتر از سایر مولفه ها است پایین ترین ضریب مسیر را داشته است.

نویسندگان

مهدیه ساداتنیری
مهدیه سادات نیری

کارشناسی ارشد روانسنجی،گروه روانشناسی و علوم تربیتی ،واحد تهران مرکزی،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران