تاثیر تبلیغات شفاهی الکترونیک برنگرش وقصد خرید آنلاین (مطالعه موردی: گروه تولیدی مهرام)

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 368

فایل این مقاله در 21 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ARSCS04_051

تاریخ نمایه سازی: 2 مهر 1398

چکیده مقاله:

این تحقیق با هدف بررسی تاثیر تبلیغات شفاهی بر روی ارزش ویژه برند گروه تولیدی مهرام انجام گرفت. روش پژوهش در این نوع پژوهش از نوع توصیفی و همبستگی می باشد. در این پژوهش نوع تحقیق بر اساس هدف، کاربردی است از نظر روش گردآوری داده ها از نوع توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مشتریان برند گروه تولیدی مهرام در شهر تهران می باشد. روش نمونه گیری با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، از طریق فرمول کوکران با توجه به نامحدود بودن جامعه آماری، حجم نمونه 384 نفر با سطح خطای 5 درصد می باشد. ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده در این پژوهش، در یک مطالعه مقدماتی با توزیع 20 پرسشنامه 0/89 به دست آمد. نتایج حاکی از انست که اعتماد و تخصص بر تبلیغات دهان به دهان تاثیر مثبت و معناداری دارد و همچنین تبلیغات دهان به دهان بر نگرش و قصد خرید نیز تاثیر معنادار و مثبتی دارد.

نویسندگان

حسین وظیفه دوست

دانشیار گروه مدیریت دانشکده مدیریت و اقتصاد ، دانشگاه ازاد واحد علوم تحقیقات تهران ،ایران

قادر بوداغی

دانشجوی دکترای مدیریت بازرگانی ، دانشگاه ازاد واحد علوم تحقیقات تهران ،ایران