بررسی رابطه بین آمادگی بیمارستانهای منتخب جنوب شرق کشور با برنامه ریزی پشتیبانی خدمات بیمارستان در مواجهه با بلایا در سال 1395

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 488

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICHED09_166

تاریخ نمایه سازی: 30 شهریور 1398

چکیده مقاله:

زمینه و هدف: بیمارستان به عنوان مهمترین مرکز در وقوع هر گونه حادثه، درگیر عوارض ناشی از وقوع حوادث طبیعی و انسانی میگردد بنابراین نیازمند تدوین برنامه ای منسجم جهت آمادگی میباشند لذا مطالعه حاضر باهدف تعیین رابطه بین آمادگی بیمارستانهای منتخب جنوب شرق کشور با برنامه ریزی پشتیبانی خدمات حیاتی بیمارستان در مواجهه با بلایا در سال 1395 انجام گردید.روش کار: این مطالعه از نوع کاربردی و مقطعی میباشد و در 33 بیمارستان دانشگاه های علوم پزشکی جنوب شرق کشور شامل دانشگاه های زابل، زاهدان، کرمان، بم، جیرفت، رفسنجان و ایرانشهر انجام شد. جامعه تحت مطالعه شامل مدیران و مسئولین بیمارستان به تعداد 264 نفر بودند. ابزار جمع آوری داده ها شامل پرسشنامه آگاهی سنجی 40( سوال( با روایی و پایایی مورد تایید و چک لیست 137 سوالی میباشد که به روش خودارزیابی تکمیل شد. تجزیه وتحلیل داده ها توسط نرم افزارspss17 و آزمونهای آزمون تی، آنالیز واریانس یکطرفه و ضریب همبستگی پیرسون انجام گردید.یافته ها: بیش از یکچهارم شرکتکنندگان سابقه مدیریتی بین 10 تا 20 سال داشتهاند و 23 درصد آنان آموزشهای لازم در خصوص مدیریت خطر حوادث و بلایا را دیده بودند و آگاهی مدیران از میزان آمادگی بیمارستانهایشان در حد متوسط )43/85±8/47( بود همچنین یافته ها نشان داد بین آمادگی بیمارستانهای دانشگاه های جنوب شرق کشور با برنامه ریزی پشتیبانی خدمات در مواجهه با بلایا رابطه معناداری وجود دارد )p- value = 0/009( و .)r = 0/2(نتیجه گیری: باتوجه به لزوم برنامه ریزی جهت آمادگی بیمارستان و با توجه به ضرورت برنامه های پشتیبانی در جهت اجرای صحیح فرآیند مواجهه با بلایا دانشگاه ها بایستی توجه ویژهای جهت برنامه ریزی و آموزش بیشتر در این خصوص انجام دهد.

نویسندگان

قهرمان محمودی عالمی

دانشیار، رئیس دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی ساری، مازندران، ایران

محمدعلی جهانی

دانشیار، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، پژوهشکده سلامت، دانشگاه علوم پزشکی بابل، مازندران، ایران

وحیده عمادی

کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران

حمیدرضا بزی

کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه علوم پزشکی زابل، سیستان بلوچستان، ایران