عوامل موثر بر فرار دختران از خانه در مشهد

سال انتشار:

1398

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

558

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ARSEP04_070

تاریخ نمایه سازی: 26 شهریور 1398

چکیده مقاله:

تحقیق حاضر با هدف بررسی علل و انگیزه های فرار دختران از خانه انجام شده و کوشیده است تا پدیده فرار از خانه را از جوانب مختلف مورد مطالعه قرار دهد. به منظور انجام این پژوهش 79 نفر از دخترانی که تجربه یک یا چندین بار فرار داشته اند، به صورت تصادفی از بین 110 نفر از دختران فراری حاضر در یکی از کمپ های بهزیستی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. روش انجام این پژوهش به شیوه توصیفی - پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته انجام شده است. پرسش نامه بر اساس ادبیات موضوع و پژوهش های پیشین شکل گرفته و با بررسی روایی محتوایی اساتید، بررسی روایی سازه با استفاده از تحلیل عاملی و نهایتا - آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفته است. بر این اساس ابعاد موثر بررسی شده بر پدیده فرار، شامل 1- بعد اقتصادی و اعتیاد، 2-بعد جو و محیط خانواده، 3- بعد از هم گسیختگی خانواده، 4- بعد هنجارهای اجتماعی و 5- بعد آموزشی و مذهب می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین عوامل اقتصادی و اعتیاد، جو و محیط خانواده، از هم گسیختگی خانواده، هنجارهای اجتماعی و در نهایت بین عامل آموزش و مذهب با فرار دختران نیز رابطه معنا دار وجود دارد. این عوامل با آزمون فریدمن رتبه بندی شد که بر این اساس عامل جو و محیط خانوادگی، آموزش و مذهب، از هم گسیختگی خانوادگی، عامل اقتصادی و اعتیاد و بعد هنجارهای اوجماعی رتبه های اول تا پنجم را دارد. نتایج این پژوهش می تواند برای شناخت این عوامل و راهکارهای جلوگیری و کاهش این پدیده موثر باشد.

نویسندگان

مرجان افتخاری

کارشناس ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه پارس رضوی، گناباد.