اولویت بندی آماری قطعات حادثه خیز تصادفات رانندگی درونشهری در فضای شبکه

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 530

فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CEUCONF06_0172

تاریخ نمایه سازی: 24 شهریور 1398

چکیده مقاله:

تحقیقات در شناسایی خوشه های مکانی تصادفات رانندگی درونشهری، نقش مهمی در بهبود ایمنی و توسعه شهری ایفا میکند. هدف این مطالعه ارائه روشی مناسب در اولویت بندی آماری قطعات حادثهخیز تصادفات رانندگی درونشهری میباشد. از این رو از ترکیب روشهای برآورد چگالی کرنل شبکه ای و خودهمبستگی مکانی گتیس آرد جی استار و انسلین موران محلی استفاده شده است. اولین مرحله شامل برآورد چگالی تصادفات رانندگی محدود در فضای یکبعدی شبکه معابر با استفاده از روش برآورد چگالی کرنل شبکهای میباشد. از ویژگی های اصلی این روش، تقسیم شبکه معابر به واحدهای پایهای به نام لیکسل (معادل پیکسل در فضای رستری دوبعدی) میباشد که بر تغییرات الگوی چگالی شبکه معابر تاثیرگذار است. در مرحله دوم با توجه به این که روش برآورد چگالی کرنل شبکهای هیچ آماره ویژهای را برای اولویت بندی قطعات حادثهخیز شبکه معابر ندارد، با روشهای خودهمبستگی مکانی ترکیب میشود تا قطعات حادثه خیز شبکه معابر بر اساس تعریف سطح اطمینان 95٪ و پارامتر آماری Z-Score ارزیابی و مقایسه شوند. این روشها با استفاده از دادههای تصادفات رانندگی ( خسارتی، جرحی و فوتی) منطقه سه شهر تهران در بازه زمانی سال 1392-1396 مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج نشان داد که ترکیب این روشها برای شناسایی و اولویت بندی قطعات شبکه معابر با ریسک بالا معتبر میباشد. علاوه بر این خروجی دو روش خودهمبستگی مکانی از لحاظ میزان شناسایی لیکسلهای حادثه خیز قطعات چگالیدار شبکه معابر مقایسه گردید و مشخص شد که روش گتیس آرد جی استار به طور میانگین 1/58٪ لیکسلهای حادثه خیز بیشتری را نسبت به روش انسلین موران محلی در قطعات چگالیدار شبکه معابر شناسایی کرده است.

کلیدواژه ها:

فضای شبکه ، برآورد چگالی کرنل شبکه ای ، خودهمبستگی مکانی

نویسندگان

سیداحمد اسلامی نژاد

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سیستم های اطلاعات مکانی، دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی،پردیس دانشکده فنی، دانشگاه تهران

محمودرضا دلاور

استاد و مدیر قطب علمی مهندسی نقشهبرداری در مقابله با سوانح طبیعی، دانشکده مهندسی نقشهبرداری و اطلاعات مکانی،پردیس دانشکده فنی، دانشگاه تهران