بررسی اثربخشی آموزش درمان راه حل محور بر بهداشت روانی دانش آموزان دختر تک سرپرست

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 353

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

PSYCHO05_288

تاریخ نمایه سازی: 24 شهریور 1398

چکیده مقاله:

هدف اصلی در این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش درمان راه حل محور بر بهداشت روانی دانش آموزان دختر تک سرپرست می باشد؛ در این پژوهش از روش نیمه آزمایش با گروه کنترل با پیش آزمون و پس آزمون استفاده شده است، جامعه آماری در این پژوهش شامل دانش آموزان دختران مقطه متوسطه اول منطقه 15 تهران می باشد که دارای یک والد (مادر یا پدر) هستند. تعداد 30 نفر از اعضای جامعه آماری به عنوان نمونه آماری انتخاب می شوند. ابتدا 30 نفر با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب می شوند؛ در ادامه به صورت تصادفی به دو گروه گواه و آزمایش تقسیم می شوند. ابزار گردآوری اطلاعات مقیاس سلامت روانی کیز ( 2002 ) می باشد؛ همچنین آموزش راه حل محور در 8 جلسه بر روی گروه آزمایش اجرا شد؛ یافته ها نشان داد که آموزش درمان راه حل محور بر بهداشت روانی دانش آموزان اثرگذار بوده است؛ همچنین این آموزش بر خرده مقیاس های سلامت اجتماعی، بهزیستی هیجانی و سلامت روانی نیز اثرگذار بوده است.

نویسندگان

آمنه تاجی پور

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد

فرزانه عباسی مطلق

کارشناسی روانشناسی بالینی، موسسه حکمت رضوی