اثربخشی آموزش تربیت جنسی بر دانش، نگرش و عملکرد والدین

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,400

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ESCONF04_117

تاریخ نمایه سازی: 16 شهریور 1398

چکیده مقاله:

زمینه و هدف: کیفیت و کمیت تربیت جنسی کودکان برای بهبود رشد و سلامتی آنها امری حیاتی است .از آنجایی که تربیت جنسی از موضوعات چالش انگیز خانواده های ایرانی است هدف این پژوهش بررسی تاثیر آموزش تربیت جنسی بر دانش ؛نگرش و عملکرد والدین در زمینه تربیت جنسی و پیشگیری از سو استفاده جنسی از کودک بود.روش بررسی :پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون و گروه کنترل بود .جامعه آماری این پژوهش شامل والدین دارای فرزندان 6-12 ساله بود .که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده بودند.به این صورت که از میان مدارس مقطع ابتدایی دو مدرسه به صورت دردسترس انتخاب شدند و از میان والدین دانش آموزان این مدارس؛ 80 نفر( 49 نفر گروه آزمایش و 31 نفر گروه گواه) به تصادف انتخاب شدند .گروه آزمایش؛ برنامه آموزش تربیت جنسی را در 1جلسه دریافت کردند درحالی که به گروه کنترل این آموزش ارایه نشد .ابزار استفاده شده در این پژوهش پرسشنامه دانش؛ نگرش و عملکرد در مورد پیشگیری از سو رفتار جنسی بود .اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از تحلیل واریانس یک راه ه بین آزمودنی ها و تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکررمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها :یافته ها نشان داد که گروه آزمایش و کنترل در دو مورد دانش و نگرش والدین نسبت به سو استفاده جنسی از کودکان تفاوت معناداری داشتند.نتیجه گیری کلی :نتایج حاکی از آن بود که برنامه آموزش تربیت جنسی سبب افزایش دانش جنسی وهمچنین بهبود نگرش جنسی والدین شده است .با توجه به اهمیت موضوع تربیت جنسی و نیاز خانواده ها به این امر؛ پیشنهاد میشود که متخصصان با اجرای برنامه آموزش تربیت جنسی دانش،نگرش و عملکرد والدین در زمینه تربیت جنسی را ارتقا بخشند تا بتوان کودکانی سالم تر برای جامعه ی آینده تربیت کرد.

نویسندگان

آزیتا محمدکریمی

کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی،دانشچوی دکتری روانشناسی

زهراسادات میرشجاعی

دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره خانواده دانشگاه خاتم