بررسی رابطه مدیریت سبز و عملکرد اجرایی مدیران وکارکنان شهرداری قم

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 390

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICMEAB02_048

تاریخ نمایه سازی: 4 شهریور 1398

چکیده مقاله:

امروزه سازمان هایی می توانند به درستی نقش خود را ایفا کنند که به مسئولیت های اجتماعی مانند حفظ محیط زیست توجه داشته و آن را در اولویت قرار داده باشند. در هزاره فعلی تعریف اخلاق درتوجه به محیط زیست است و از طرفی استقرار نظام مدیریت سبز موجب کاهش هزینه ها می شود و نوعی تولید ثروت است و مدیرانی که به این مسائل توجه داشته باشند علاوه بر این مزایا سلامت شهروندان را نیز مورد توجه قرار داده اند . هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر مدیریت سبز بر عملکرد اجرایی مدیران وکارکنان شهرداری قم می باشد. این مطالعه با روش توصیفی همبستگی انجام شد. گروه نمونه این پژوهش شامل 125 نفر ازمدیران و کارکنان شهرداری قم که با روش نمونه گیری کلی (سرشماری) انتخاب شدند. برای انجام این پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته مدیریت سبز و پرسشنامه محقق ساخته عملکرد اجرایی کارکنان شهرداری استفاده شد. تحلیل داده ها به روش توصیفی و استنباطی شامل آزمون های همبستگی و تحلیل واریانس و سایر آزمون های مرتبط با استفاده نرم افزار 18spss انجام شد. یافته های این تحقیق نشان داد که، بین میانگین ابعاد مدیریت سبز وعملکرد اجرایی کارکنان ومدیران شهرداری قم رابطه معناداری وجود دارد.هم چنین نتایج این تحقیق نشان داد که باید به تدوین و بازنگری ضوابط والزامات قانونی در خصوص رعایت ملاحظات زیست محیطی در کشور و توجه به مدیریت سبز پایدار دراین بخش توجه شود.

کلیدواژه ها:

خط مشی و رهبری سبز و مدیریت سبز وعملکرد اجرایی

نویسندگان

رحیم جاودان خرد

کارشناسی ارشد، مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی یاسوج