تاثیر ارتباطات سازمانی بر تعهدو رضایت کارکنان معاونت آماد و پشتیبانی نیروی انتظامی

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 823

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ACONF04_414

تاریخ نمایه سازی: 4 شهریور 1398

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف مطالعه تاثیر ارتباطات سازمانی بر تعهد و رضایت کارکنان معاونت آماد و پشتیبانی نیروی انتظامی انجام شده است. روش انجام این پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را 185 نفر از کارکنان معاونت آماد و پشتیبانی ناجا که دارای درجه افسری و مدرک تحصیلی حداقل لیسانس میباشند، تشکیل می دهند و نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران، 125 نفر تعیین شده است. روایی ابزار این پژوهش، با نظر سنجی از جمعی از اساتید مورد تایید قرار گرفته است. برای تعیین پایایی پرسش نامه نیز با تاکید بر همسانی درونی سوالات از روش آلفای کرونباخ استفاده شده که به وسیله نرم افزار spss22 برای مجموعه سوالات مرتبط با هر متغیر 0,822 محاسبه شده است. برای تعیین نرمال بودن داده ها، ازآزمون کولموگروف اسمیرنوف استفاده گردید و داده ها نرمال تشخیص داده شد. با توجه به نرمال بودن داده ها برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از آزمون های پارامتری ضریب همبستگی پیرسون و مدل های رگرسیون استفاده گردیده است. یافته های حاصل از تحقیق حاکی از آن است که ارتباطات سازمانی در دو نوع ارتباطات رسمی و غیر رسمی بر میزان تعهد کارکنان معاونت آماد و پشتیبانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تاثیردارد. همچنین، ارتباطات سازمانی رسمی و غیر رسمی بر رضایت شغلی کارکنان نیز موثرمی باشد. نتیجه این پژوهش می تواند به مدیران و برنامه ریزان جهت ایجاد ارتباطات سازمانی موثر بر افزایش تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان معاونت آماد و پشتیبانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران کمک نماید.

کلیدواژه ها:

ارتباطات سازمانی ، ارتباطات سازمانی رسمی و غیر رسمی ، رضایت شغلی ، تعهد سازمانی

نویسندگان

اصغر آقایی

استادیار گروه مدیریت، دانشگاه علوم انتظامی، تهران،ایران

حمیدرضا سلمانی مجاوری

دکتری مدیریت تکنولوژی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، واحد علوم و تحقیقات،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

علی نهفته

گروه مدیریت، دانشکده اداری و پشتیبانی، دانشگاه علوم انتظامی، تهران، ایران

وحید مقیمی

گروه مدیریت، دانشکده اداری و پشتیبانی، دانشگاه علوم انتظامی، تهران، ایران