امکان سنجی در جهت عملیاتی کردن، پیاده سازی و اجرای بودجه ریزی عملیاتی در شهرداری های کشور (مورد مطالعه: شهرداری کلانشهر تبریز)

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 616

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EDME01_114

تاریخ نمایه سازی: 4 شهریور 1398

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر، امکان سنجی در جهت عملیاتی کردن، پیاده سازی و اجرای بودجه ریزی عملیاتی در شهرداری های کشور (مورد مطالعه: شهرداری کلانشهر تبریز) میباشد که در پنج عوامل مدیریتی، محیطی، انسانی و توانمندی فنی و ساختاری مطالعه حاضر را بررسی میکند. یک پژوهش کاربردی و از نوع پژوهش های تحلیلی است که در آن برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از هر دو روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است که در بعد میدانی از پرسشنامه استفاده گردید. جامعه آماری پژوهش، 95 نفر شامل رئیس و معاونین، مدیران مالی و برنامه و بودجه، کارشناسان بودجه و روسا و معاونین مالی شهرداری کلانشهر تبریز می باشد که با استفاده از تابع فریدمن بعنوان ملاک آزمون کننده و ضریب توافق چوپروف با مقیاس فاصله ای لیکرت مورد آزمون قرار خواهد گرفت. نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان دهنده این واقعیت است که در حال حاضر شهرداری های کلانشهر تبریز شرایط لازم برای اجرای بودجه ریزی عملیاتی را دارد و از طرفی عوامل جنسیت، تحصیلات و سابقه کار در این توانایی تاثیرگذار نیستند

نویسندگان

نیکنام عبدالهی

گروه حسابداری، واحد ایلخچی، دانشگاه آزاد اسلامی، ایلخچی، ایران

نیما ناصرزاده

گروه حسابداری، واحد ایلخچی، دانشگاه آزاد اسلامی، ایلخچی، ایران