بررسی رابطه کیفیت زندگی حرفه ای با تعهد سازمانی کارکنان شهرداری شهرستان زرندیه

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 511

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IMSYM05_053

تاریخ نمایه سازی: 18 مرداد 1398

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با موضوع بررسی رابطه کیفیت زندگی حرفه ای با تعهد سازمانی کارکنان شهرداری شهرستان زرندیه صورت پذیرفت. این تحقیق از نظر هدف کاربردی، از نظر روش اجرا توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش متشکل از کارکنان شهرداری شهرستان زرندیه متشکل از 158 نفر به شرح زیر میباشد. روش نمونه گیری در این پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و فرمول کوکران 112 نفر به عنوان حجم نمونه درنظر گرفته محاسبه می شود و پرسشنامه ها در میان این گروه جهت گرداوری داده ها توزیع خواهد گردید.در این پژوهش جهت سنجش متغیرها از پرسشنامه استاندارد پارسا و همکاران (2014) شامل 31 گویه بهره گرفته شده است . روایی پرسشنامه از طریق روش روایی محتوا مورد تایید قرار گرفت و پایایی آن توسط آلفای کرونباخ تست شد که برای همه ی متغیرها بالای 0.7 بدست آمد که نشان از تایید پایایی پرسشنامه می باشد. داده های حاصل از پرسشنامه در نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ضریب همبستگی بین سلامت و ایمنی با تعهد سازمانی (0.24)، بین معیارهای اقتصادی و خانوادگی با تعهد سازمانی((0 .28، بین معیارهای اجتماعی کارکنان با تعهد سازمانی (0.44)،بین متغیر عزت نفس و تعهد سازمانی((0.40، بین شکوفایی استعداد کارکنان با تعهد سازمانی (0.21)، بین معیارهای شناختی و دانستنی کارکنان (0.50)، بین معیارهای زیبایی شناختی با تعهد سازمانی(( 0 .26 نشان می دهد که بین کلیه مولفه های کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی رابطه مثبت، مستقیم و معناداری وجود دارد.

نویسندگان

بی تا پارسا

گروه مدیریت، موسسه آموزش عالی ناصر خسرو، ساوه، ایران

مجید فاتح پور

گروه مدیریت، موسسه آموزش عالی ناصر خسرو، ساوه، ایران

فاطمه میرگلوبیات

دانشجوکارشناسی ارشد مدیریت، دانشکده علوم انسانی، موسسه آموزش عالی ناصر خسرو، ساوه، ایران