پیشیابی دما و بارش همدان با مدل MS

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 497

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

PDCONF06_002

تاریخ نمایه سازی: 18 مرداد 1398

چکیده مقاله:

در حال حاضر، تغییر اقلیم مهمترین معضل کره ی زمین است. این تغییرات پیامدهای مستقیم و غیرمستقیمی بر منابع آب، کشاورزی و محیط زیست دارد. لذا در این پژوهش تغییرات ماهانه ی دو متغیر دما و بارش همدان با استفاده از سه مدل گردش عمومی جو FGOALS , BCM2 و UKHHADCM3 تحت سناریوهای A1ASF, B2ASF و P50 برای افق زمانی 1410-1440 تولید شده است. نتایج نشان دهنده ی آن است که طی 4 دهه ی آتی، همدان شاهد افزایش دما و کاهش بارشها خواهد بود. کمترین افزایش دما مربوط به زم ستان 1410 با 0/9 درجه و بیشترین افزایش دما مربوط به زمستان 1440 به میزان 4/43 درجه میبا شد. از سوی دیگر در بین تمام ف صول، بیشترین افزایش دما در دهه ی 1440 به میزان 6/93 و در فصل تابستان متعلق به مدل A1FGOALS و کمترین افزایش دما نیز در دهه ی 1410 به میزان 0/6 در فصل بهار مربوط به مدل B2FGOALS میباشد. از نظر شدت کاهش بارشها نیز بیشترین کاهش بارش در فصل بهار به مدل A1BCM2 در دهه ی 1440 و به میزان -94/7 درصد میباشد. کمترین میزان کاهش بارش نیز با مدل B2HADCM3 و P50HADCM3 در فصل زمستان در دهه ی 1410 به میزان -2/1 ارتباط دارد. از نگاهی دیگر، از لحاظ میانگین کاهش بارش، فصل بهار بیشترین کاهش بارش در طی 4 دهه و در تمامی مدلها و فصل پاییز نیز کمترین کاهش بارش را در 4 دهه ی آتی خواهد داشت.

کلیدواژه ها:

تغییر اقلیم ، پیشیابی دما و بارش ، مدل MS ، همدان

نویسندگان

سیدمحمد حسینی

استادیار اقلیم شناسی، دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی

فخری سادات فاطمی نیا

دکتری آب و هواشناسی کشاورزی