بررسی وتدوین شاخص های(مهارتی) استعدادیابی در رشته فوتبال از دیدگاه معلمان تربیت بدنی استان همدان

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 556

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SPORTCONF05_066

تاریخ نمایه سازی: 31 تیر 1398

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر بررسی وتدوین شاخص های (مهارتی) استعداد یابی در رشته فوتبال از دیدگاه معلمان تربیت بدنی استان همدان می باشد. بدین منظور محقق دیدگاه تعدادی از دبیران تربیت بدنی استان را که 123 نفر مرد بودند مورد ارزیابی قرارداد که 115 نفر از آنها پرسشنامه مربوطه راتکمیل نموده اند. روش تحقیق در این پژوهش دو نوع توصیفی پیمایشی وعلی پس از وقوع است که به روش میدانی انجام شده است. ابزار اندازه گیری این تحقیق پرسشنامه محقق ساخته با پایانی 83 درصد بود. اطلاعات خام آماری با استفاده از نرم افزار کامپیوتری spss نسخه هفدهم وتحلیل واریانس یک راهه ((آنوا)) ، آزمون های تعقیبی LSD و در سطح معنی داری a=0/05 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد از دیدگاه معلمان تربیت بدنی استان، استعدادیابی در فوتبال امری ضروری و مورد نیاز است وساعات تربیت بدنی در مدارس، اجرای مسابقات در رده ی سنی نوجوانان وسیله ای مهم برای شناسایی و کشف استعداد های فوتبال است.

نویسندگان

سعید ارشم

استاد دانشگاه خوارزمی تهران

حیدر طاقتی مقدم

کارشناس ارشد دانشگاه خوارزمی تهران