تحلیل موانع توسعه کارگروهی در نظام آموزش عالی کشاورزی از دیدگاه دانشجویان رشته کشاورزی دانشگاه رازی

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 570

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SDKP01_062

تاریخ نمایه سازی: 31 تیر 1398

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف شناسایی و تحلیل موانع توسعه کارگروهی در نظام آموزش عالی کشاورزی از دیدگاه دانشجویان رشته کشاورزی دانشگاه رازی صورت پذیرفت . این تحقیق از نوع کاربردی است که به صورت توصیفی و به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه ی آماری آن 300 نفر از دانشجویان کارشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی بود که با توجه به جدول گرجسی و مورگان، 170 نفر از دانشجویان از طریق روش نمونه گیری طبقه ای با انتساب متناسب انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد. روایی پرسشنامه با نظر متخصصان تایید شد. برای تعیین پایایی ابزار پژوهش پیش آزمون انجام شد که مقدار آلفای کرونباخ محاسبه شده α=0/88 بود. پس از تکمیل پرسشنامه ها و گردآوری داده ها از نرم افزار SPSS برای تحلیل داده ها بر پایه تحلیل عاملی بهره گرفته شد. نتایج به دست آمده از اولویت بندی موانع توسعه کارگروهی در آموزش عالی کشاورزی نشان داد که به ترتیب، عدم وجود آموزش جهت کارگروهی در دوران قبل از دانشگاه، عدم مشارکت دادن دانشجویان در طرح های پژوهشی و علمی توسط استادان و نبود تجربه مشارکت در کارگروهی در دوران دانش آموزی در بالاترین اولویت ها قرار داشتند. یافته های تحلیل عاملی از موانع توسعه کارگروهی در نظام آموزش عالی کشاورزی از دیدگاه پاسخگویان در چهار عامل: آموزشی مهارتی، - فردی شخصیتی، ارتباطی و زیرساختی دسته بندی - شدند، این چهار عامل در مجموع، 60/48 درصد از واریانس متغیرهای مزبور را تبیین کردند. همچنین نتایج پژوهش عدم وجود تفاوت معنی دار بین دیدگاه دانشجویان زن و مرد و وجود تفاوت معنی دار بین دیدگاه دانشجویان با گرایش های مختلف کشاورزی را نسبت به موانع توسعه کارگروهی نشان داد.

کلیدواژه ها:

توسعه کارگروهی ، نظام آموزش عالی کشاورزی ، موانع کارگروهی

نویسندگان

ندا میرزایی

کارشناس مدیریت بازرگانی دانشگاه پیام نور کرمانشاه و کارشناس ارشد مهندسی ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه