بررسی نشت درشبکه های توزیع آب شهری با استفاده از مفهوم تلفات زمینه و شکستگیها

سال انتشار: 1382
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,151

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICCE06_177_1150522851

تاریخ نمایه سازی: 25 مهر 1384

چکیده مقاله:

تلفات فیزیکی آب در شبکههای توزیع آب شهری را میتوان در سه بخش تلفات زمینه ( نشت نامرئی) ، تلفات ناشی ازشکستگیهای گزارش شده و گزارش نشده و سرریز از مخازن دستهبندی نمود. در این مقاله، روشی برای محاسبه و ارزیابی نشت نامرئی زمینه و تلفات ناشی از شکستگیها که از عمدهترین اجزاء تلفات فیزیکی می باشند ارائه میگردد. تلفات زمینه با استفاده از مفهوم تخمین تلفات زمینه و شکستگیها مورد ارزیابی قرار م یگیرد. از سوی دیگر با شبیهسازی هیدرولیکی شبکه در هنگام حداقل جریان شبانه، نقاط مشکوک به شکستگی و میزان حساسیت آنها جهت عملیات فشارسنجی در شبکه مورد شناسایی قرار گرفته و تلفات ناشی از آنها محاسبه می شود. در پایان روش ارائه شده در مقاله با داده های یکی از پایلوتهای آب بحساب نیامده در کشور مورد ارزیابی قرار گرفته ونتایج حاصله با نتایج عملی بدست آمده در منطقه مقایسه شده است

کلیدواژه ها:

نشت ، شبکه های توزیع آب شهری ، تلفات زمینه ، شکستگی

نویسندگان

مسعود تابش

استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی، دانشگاه تهران

پیمان یراقی

کارشناس ارشد، گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی، دانشگاه تهران