شایستگی های مربیگری در رفتار کارآفرینانه با میانجی گری حمایت ادراک شده در سازمان های دولتی

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 283

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICOCS02_215

تاریخ نمایه سازی: 8 تیر 1398

چکیده مقاله:

گسترش روزافزون سطح تقاضا و انتظارات مشتریان و تغییرات سریع تکنولوژی موجب شده که نهاده نیروی انسانی همیشه در چالش بوده، و در این میان ارتقاء سطح کیفیت خدماتی که به مشتریان ارائه میشود، مهمترین دغدغه ی سازمانها باشد. در این بین نقش مدیر به عنوان مربی و رهبر گروه برای کیفیت بخشی به رفتار کارکنان بسیار پررنگ میگردد. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی، و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات تحقیق توصیفی پیمایشی و از نوع همبستگی میباشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمونهای همبستگی و رگرسیون چندگانه بارون کنی استفاده شده و اهمیت ضرایب در هر مرحله مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری این پژوهش کلیه مدیران و کارکنان صنعت بیمه استان آذربایجان شرقی هستند که با استفاده از فرمول نمونهگیری جامعه نامحدود بودن، حجم نمونه 300 نفر استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان میدهد، هر یک از ابعاد شایستگی های مربیگری بطور مستقیم و غیرمستقیم بر رفتارکارآفرینانه کارکنان تاثیر مثبتی دارند.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

لیلا قاسمی اسفهلان

مربی، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، ایران.

مینو سلیمی باهر

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی بین الملل، مدرس دانشگاه

مهری اسمعیلی کهنه فرود

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی بین الملل، مدرس دانشگاه