تاثیر تعهد سازمانی بر نوآوری سازمانی(موردمطالعه: شهرداری شهر خاش)

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 309

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EPSCONF07_169

تاریخ نمایه سازی: 8 تیر 1398

چکیده مقاله:

هدف این تحقیق بررسی تاثیر تعهد سازمانی بر نوآوری سازمانی در شهرداری شهر خاش بوده است. این تحقیق به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری این تحقیق عبارت است از کلیه کارکنان سازمان یاد شده بالا که تعداد آن ها در سال 1397 به 254 نفر بالغ گردیده است. باتوجه به محدودیت جامعه آماری ،تمامی اعضای جامعه آماری به عنوان نمونه انتخاب شده وبه صورت سرشماری موردمطالعه قرار گرفته است. ابزار گردآوری داده ها، دو پرسشنامه استاندارد بوده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که تعهد سازمانی وابعاد آن (به جز بعد تعهد عاطفی) بر نوآوری سازمانی تاثیر مثبت و معناداری دارد.

نویسندگان

سعید ریگی حسین آبادی

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، واحد سیرجان،دانشگاه آزاد اسلامی، سیرجان، ایران.