بررسی اثر کیفیت حسابرسی بر وسعت افشای داوطلبانه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 441

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CMABD01_126

تاریخ نمایه سازی: 8 تیر 1398

چکیده مقاله:

در ادبیات حسابداری و مالی از جنبه عدم تقارن اطلاعاتی، افشای اطلاعات اختیاری باعث افزایش کارایی اقتصادی می شود و کارایی اقتصادی مزبور، تاثیر نهایی بر شرایط مالی خواهد داشت. بنابراین انتظار می رود که مدیران به طور داوطلبانه مایل به افشای اطلاعات باشند و به طور طبیعی در قبال دریافت منافع حاصل، متحمل هزینه های مستقیم و غیر مستقیم ناشی از افشا گردند. از آنجایی که کمیته حسابرسی یکی از مکانیزم های مهم راهبری شرکتی است، لذا هدف پژوهش حاضر بررسی اثر کیفیت حسابرسی بر وسعت افشای داوطلبانه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نمونه انتخابی شامل 162 شرکت از شرکت های بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای آزمون فرضیات، اطلاعات لازم در دوره زمانی 1389-1395 جمع آوری گردید. تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه ها توسط نرم افزار آماری Eviews و داده های پانل انجام شده است. نتایج حاصل از تحقیق بیان می کند که بین اندازه موسسه حسابرسی اثر منفی و معناداری بر میزان افشای داوطلبانه دارد. همچنین حسابرسی مشترک توسط چند موسسه حسابرسی اثر معناداری میزان افشای داوطلبانه ندارد و در نهایت نتایج نشان خواهد داد تخصص حسابرس در صنعت، اثر مثبتی بر میزان افشای داوطلبانه دارد.

نویسندگان

علی صمدی

کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی فروردین قائمشهر