بررسی برهمکنش MK-801 در اثرات ضداضطرابی عصاره هیدروالکلی دانه ی شوید در موش های صحرایی نر بالغ نژاد ویستار

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 466

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

BCPNU03_136

تاریخ نمایه سازی: 5 تیر 1398

چکیده مقاله:

اکثر داروهای ضداضطراب موجب وابستگی فیزیکی میشوند و از نظر روانی اعتیادآور هستند؛ لذا تحقیق و جستجو برای یافتن آلترناتیو مناسب از جمله گیاهان دارویی به مانند شوید ضروری می باشد. مقدار MK-801 از طریق گیرنده های NMDA میتوانند بر جنبه های مختلف رفتار نظیر اضطراب تاثیر بگذارد. هدف ما در مطالعه ی حاضر بررسی اثر ضداضطرابی عصاره ی هیدروالکلی شوید و نقش احتمالی گیرنده های گاباارژیک و NMDA در آن است. در این مطالعه از موشهای صحرایی نر بالغ آلبینو نژاد ویستار در محدوده ی وزنی 180±20 گرم و در گروه های دریافت کننده ی سالین (10ml/kg)، عصاره ی شوید (10ml/kg)، (20ml/kg) PTZ، عصارهPTZ+، سالین PTZ +، عصاره+سالین، دوز موثر عصاره + دوز موثر MK-(0/1 mg/kg) 801، دوز بیاثر عصاره + (1 mg/kg) دوز بیاثر (0/05 mg/kg) MK-801، دوز بیاثر عصاره mg/kg) + (1 دوز بیاثر (0/05 mg/kg) MK-801، سالین + سالین. کلیه ی داروها به روش داخل صفاقی تزریق شدند. از تست ماز به علاوه ای مرتفع جهت ارزیابی اضطراب با تعیین میزان درصد مدت حضور در بازوی باز، درصد تعداد ورود به بازوی باز و فعالیت حرکتی استفاده گردید. به منظور تعیین معنیدار بودن داده های خام از نرمافزار SPSS بر اساس آزمون ANOVA و TUKEY POST HOC TESTS استفاده شد. حداقل سطح معنیدار با P<0/05 در نظر گرفته میشود. نتایج نشان دادند که عصاره ی هیدروالکلی دانهی شوید (10ml/kg) موجب افزایش OAT و افزایش OAE شد PTZ .(P> 0/001) و MK-801 باعث بروز اثرات هیدروالکلی دانه ی شوید شدند و برهمکنش MK-801 و عصاره ی فعالیت حرکتی را افزایش داد .(P> 0/001) با توجه به جمیع نتایج فوق از آنجایی که عصاره ی هیدروالکلی دانه ی شوید در موشها (10ml/kg) باعث افزایش معنیداری در OAT و OAE شد، MK-801 به طور معنی داری این اثرات را کم کرد، بنابراین برهمکنش MK-801 در اثر ضداضطرابی عصارهی هیدروالکلی دانه ی شوید در موشهای صحرایی نر بالغ نژاد ویستار دارای اثرات ضداضطرابی بوده و تزریق درون صفاقی از جایگاه های کلیدی است که MK801 اثرات ضداضطرابی خود را آن طریق اعمال مینماید.

کلیدواژه ها:

اضطراب ، عصاره ی هیدروالکلی شوید ، گیرنده NMDA ، موش صحرایی ، MK-801

نویسندگان

ریحانه آریایی

گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه پیام نور، ایران

محمد رستم پور

گروه فیزیولوژی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، رشت گیلان

سهیلا ابراهیمی وسطی کلایی

گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه پیام نور، ایران