تاثیر تناسب شغل شاغل بر بی تفاوتی کارکنان شهرداری کوهدشت

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 357

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

AMEM02_285

تاریخ نمایه سازی: 18 اردیبهشت 1398

چکیده مقاله:

هدف از این تحقیق بررسی تاثیر تناسب شغل شاغل بر بی تفاوتی کارکنان شهرداری کوهدشت می باشد. روش مورد استفاده در این پژوهش از نظر هدف کاربردی از نظر ماهیت توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. جامعه آماری این تحقیق، کلیه کارکنان اداری مدرک کارشناسی بالاتر شهرداری کوهدشت می باشد، که تعداد آنها بر طبق آمار واحد کارگزینی منابع انسانی برابر با N=120 نفر می باشد. در این پژوهش نیز با استفاده از جدول مورگان تعداد n=92 نفر به عنوان نمونه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک انتخاب گردید. برای جمع آوری داده ها از دو پرسشنامه تناسب شغل شاغل، بانک اطلاعات شغلی بین المللی (2002) بی تفاوتی کارکنان دانایی فرد همکاران (1389) در مجموع حاوی 55 سوال استفاده شد. جهت تجزیه تحلیل داده از آزمون های کلموگروف- اسمیرونوف جهت تایید نرمال بودن داده ها آزمون رگرسیون جهت آزمون فرضیه ها استفاده گردید. یافته های پژوهش نشان داد که تناسب شغلی کارکنان مهارت مورد نیاز برای انجام شغل تناسب بین توانایی شغلی کارکنان توانایی مورد نیاز برای انجام شغل) بر بی تفاوتی کارکنان شهرداری کوهدشت تاثیر منفی معکوس دارد.

کلیدواژه ها:

تناسب شغل شاغل ، مهارت توانایی مورد نیاز برای انجام شغل ، بی تفاوتی

نویسندگان

سیدابراهیم حسینی مفرد

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران

حجت طاهری گودرزی

عضو هییت علمی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بروجرد، گروه مدیریت، بروجرد، ایران