بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی سلامت روانی در دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه شهرستان بهشهر

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,727

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICPCE02_342

تاریخ نمایه سازی: 16 اردیبهشت 1398

چکیده مقاله:

هدف پژوهش، بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی سلامت روانی در دانش آموزان دختر اول متوسطه است. روششناسی: این پژوهش از لحاظ ماهیت توصیفی همبستگی از نوع کاربردی است. جامعه آماری در این پژوهش را که با استفاده از جدول مورگان 98 نفر در نظر گرفته شده از شیوه نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. ابزار گردآوری داده ها در پژوهش حاضر پرسشنامه سبک دلبستگی بزرگسال کولینز رید پرسشنامه وضعیت سلامت روان (GHQ) است. جهت تجزیه تحلیل داده ها از آزمون های کلموگروف اسمیرنوف،t تک نمونه، رگرسیون دومتغیره چند متغیره به کمک نرمافزار SPSS22 استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان داده است که متغیر اضطراب با ضریب -0/389 از لحاظ تاثیرگذاری در رتبه اول، متغیر وابستگی با ضریب =0/378 از لحاظ تاثیرگذاری در رتبه دوم متغیر نزدیک بودن با ضریب =0/189 از لحاظ تاثیرگذاری در رتبه سوم قرار دارند. نتیجه گیری: سبک های دلبستگی در مجموع 55/3 درصد واریانس سلامت روانی دانش آموزان را پیش بینی میکنند؛ متغیرهای وابستگی نزدیک بودن بر سلامت روانی دانش آموزان تاثیری مثبت متغیر اضطراب بر سلامت روانی دانش آموزان تاثیری منفی دارد

نویسندگان

منا مهدی زاده اشرفی

دانشگاه آزاد اسلامی

هانیه خدادادی تیرکلایی

دانشگاه آزاد اسلامی

محمد علی دارابی

سازمان آموزش پرورش