بررسی تاثیر رهبری رابطه ای و هماهنگی اجتماعی بر اثربخشی سیستم امنیتی اطلاعات در کارکنان شرکت مدیریت شبکه برق ایران

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 480

فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MANAGECONF03_102

تاریخ نمایه سازی: 21 بهمن 1397

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر رهبری رابطه ای و هماهنگی اجتماعی بر اثربخشی سیستم امنیتی اطلاعاتدر سازمان مدیریت شبکه برق ایران بوده است روش: از بین 500 نفر کارمند 217 نفر با استفاده از روش نمونه گیریتصادفی طبقه ای و بر طبق جدو ل مورگان انتخاب شده اند. ابزار پژوهش مشتمل بر پرسشنامه استاندارد شده یرهبری رابطه ای؛ هماهنگی اجتماعی و اثربخشی سیستم امنیتی اطلاعات بوده است که توسط 217 نفر از این کارمندانپاسخ داده شده است.یافته ها: بررسی ها نشان داده شده است که رهبری رابطه ای بر اثربخشی سیستم امنیتی اطلاعات تاثیر معناداری نداردو هماهنگی اجتماعی بر اثربخشی سیستم امنیتی تاثیر دارد و از بین مولفه های هماهنگی اجتماعی نیز ارتباطاتساختاری و شناختی بر اثربخشی سیستم امنیتی اطلاعات موثر بوده وارتباطات شبکه ای نیز بر این متغیر تاثیرگذار نمیباشند؛ بنابراین فرضیه های اصلی اول فرعی دوم رد و فرضیه های اصلی دوم و فرعی اول و سوم مورد تایید قرار می گیرند.