رویکردهای نوین آموزش ریاضیات

سال انتشار:

1397

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

863

فایل این مقاله در 5 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MATH02_122

تاریخ نمایه سازی: 1 دی 1397

چکیده مقاله:

ریاضیات به عنوان یک واحد درسی و حالتی از تفکر، از آموزش دانش آموزان در دوره ابتدایی آغاز می شود و در طول دوران تحصیل آنها ادامه مییابد. همچنین، بین موفقیت ریاضی و موفقیت تحصیلی در سایر واحدهای درسی رابطه ای قوی وجود دارد. از اینرو، ترجیح و نظرات معلمان در مورد تکنیکهای پداگوژیکی در درسهای ریاضی مهم است، زیرا معلمان از این طریق میتوانند توانایی خود را در برآوردن نیازهایدانش آموزان در سطوح مختلف یادگیری نشان دهند. هدف این پژوهش، بررسی رویکردهای نوین آموزش ریاضیات بود. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کاربردی است که با روش تحقیق مروری (کتابخانه ای) انجام شده است. بدین منظور، به مطالعه منابع مختلف چاپی و الکترونیکی در قالب کتاب، پایان نامه و مقاله های علمی پرداخته شد. ابزار گردآوری مطالب، فیشبرداری بود. براساس تحلیل و استنتاجهای نظری به تحلیل مطالب پرداخته شد. یافته های این پژوهش نشان داد که استفاده از رویکردهای نوین مانند تدریس فعال و یادگیری تعاملی در آموزش ریاضیات اجتنابناپذیر است. بنابراین، بهکارگیری رویکردهای مبتنی بر حل مساله، همیاری، بحث گروهی، پرسش و پاسخ و شیوه اکتشافی میتوانند در معنادار ساختن یادگیری ریاضی برایدانش آموزان مفید واقع شوند.

نویسندگان

اکرمحافظی
اکرم حافظی

استادیار، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران