بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و رفتار شهروند سازمانی در شهرداری منطقه20تهران(شهر ری)

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 510

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

RMCE01_269

تاریخ نمایه سازی: 30 دی 1397

چکیده مقاله:

عدالت سازمانی می تواند نقش بسیار مهمی در توسعه وبهبود رفتار شهروندی سازمانی داشته باشد، هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان شهرداری منطقه20 تهران(شهر ری) می باشد، جامعه آماری این تحقیق را تمامی کارکنان شهرداری منطقه20 ونواحی زیر مجموعه آن تشکیل می دهند. از میان این افراد80 نفر به عنوان حجم نمونه وبه روش تصادفی ساده انتخاب شده اند، این پژوهش از نظر هدف کاربردی از نظر روش گرد آوری داده ها توصیفی و از نوع همبستگی می باشد، برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی (اورگان(1 وپرسشنامه عدالت سازمانی (نیهوف ومورمن(2بهره گرفته شده است، برای تجزیه وتحلیل دادها با توجه به موضوع پژوهش وفرضیه های مطرح شده از روشهای آماری پیرسون وضریب تعیین v استفاده شده است، نتایج حاصل نشان می دهد که بین عدالت سازمانی ورفتار شهروندی سازمانی رابطه معنادار وجود دارد ومتغیر عدالت سازمانی تمام مولفه های رفتار شهروندی سازمانی را (بجزبعد نزاکت) پیش بینی می کند وبین آنها رابطه معنی داری وجود دارد.

کلیدواژه ها:

رفتار شهروندی سازمانی ، عدالت سازمانی ، شهرداری منطقه 20 تهران

نویسندگان

بهاره شاهقلیان قهفرخی

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی مالی و مدیریت ریسک موسسه غیرانتفاعی علم و هنر یزد

حسین رحیمی

هییت علمی دانشگاه علم و هنر یزد