جایگاه شایستگی فرهنگی منابع انسانی در مراقبتهای بهداشتی

سال انتشار:

1397

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

469

فایل این مقاله در 23 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICPE05_516

تاریخ نمایه سازی: 30 دی 1397

چکیده مقاله:

هدف: حرکت به سمت شایستگی فرهنگی منابع انسانی در مراقبتهای بهداشتی در دنیا مورد توجه قرار گرفته است ودر حال حاضر توسط سیاستگذاران سلامت، مدیران بهداشتی، دانشگاهیان، ارایه دهندگان ، مصرف کنندگان خدمات بهداشتی به عنوان یک استراتژی برای از بین بردن تبعیض نژادی و قومی به رسمیت شناخته شده است. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی جایگاه شایستگی فرهنگی منابع انسانی در ×مراقبتهای بهداشتی خواهد بود.روش کار: در این مقاله با روش کتابخانه ای از×بین حدود از×بین حدود 282 مقاله و بررسی سایت دانشگاه و مراکز علمی معتبر بین المللی، منابعی× که×در محدوده سالهای 2017-1990 بودند ،و به×طور×خاص×به×شایستگی فرهنگی در علوم پزشکی پرداخته×بودند ، مجموعا 150مقاله و منبع بعنوان منابع مناسب انتخاب گردید و برای بررسی دقیق و مرور ساختارمند وارد مطالعه شد و از×مطالب×مرتبط×آن ها یادداشت×برداری×به×عمل×آمد در نهایت در مرحله سوم مقالاتی که به×طور×خاص×به تعریف، تعیین معیارها و مولفه های×شایستگی در علوم پزشکی پرداخته بودند توجه شد و در نهایت99 مقاله به×طورعمیق×تر×مورد×مطالعه×قرار×گرفت و مطالب از آنها استخراج گردید یافته ها: طبق پژوهش حاضر برای شایستگی فرهنگی تعاریف مختلفی از دیدگاه های مختلف توسط مراکز علمی و محققین بین المللی مطرح شده است و حرکت به سمت شایستگی فرهنگی در مراقبتهای بهداشتی در دنیا مورد توجه قرار گرفته است چرا که اخیرا در میان تمام علل و ریشه های نابرابریها تفاوت در باورهای بهداشتی بیماران، ارزشها، ترجیحات و رفتارها مطرح شده است و بهخوبی اهمیت توجه به شایستگی فرهنگی در حوزه سلامت را به منظور درک بهتر نیازها و الزامات بیماران با فرهنگهای مختلف مشخص میسازد از مهمترین موارد در رعایت شایستگی فرهنگی در مراقبتهای بهداشتی می توان به ضرورت شایستگی فرهنگی برای افراد مبتلا به بیمارهای مزمن و ضرورت شایستگی فرهنگی در نابرابری های نژادی و قومی و کاهش این محدودیت ها را نام بردودر حال حاضر موانع فرهنگی اجتماعی مربوطه به شایستگی فرهنگی در مراقبتهای بهداشتی در 3 سطح موانع سازمانی (رهبری / نیروی کار) موانع ساختاری (فرایندهای مراقبیت) و موانع بالینی (برخورد بیمار) وجود دارد وارایه چارچوبی از مداخلات شایستگی فرهنگی ساختاری، سازمانی و بالینی در بهبود و تسهیل مراقبت همه جانبه لازم است. نتیجه گیری: امروزه شایستگی فرهنگی از مباحث مهم و ضروری در حوزه بهداشت و سلامت می باشدو یک سیستم بهداشتی با منابع انسانی شایسته میتواند به بهبود سلامت و کیفیت مراقبت کمک کند بهگونهای که مهمترین عوامل در رشد و توسعه نظام سلامت برخورداری از نیروهای انسانی با شایستگی فرهنگی لازم در کنار سایر شایستگی های تخصصی و حرفه ای است.

کلیدواژه ها:

منابع انسانی - شایستگی فرهنگی - مراقبتهای بهداشتی

نویسندگان

زهرانقی زاده
زهرا نقی زاده

دانشجو دکتری مدیریت آموزش عالی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، پژوهشگرجهاددانشگاهی، تهران، ایران

عباسعباس پور
عباس عباس پور

دانشیار، مدیر گروه مدیریت آموزش عالی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی،تهران،ایران

سعیدغیاثی ندوشن
سعید غیاثی ندوشن

استادیار، عضو هییت علمی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران،ایران

مهدیفیض
مهدی فیض

استادیار ، عضو هییت علمی جهاددانشگاهی، تهران،ایران