ایجاد مدل فازی دسته بندی قوانین تریاژ در اورژانس قلب

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 879

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCMIMED02_020

تاریخ نمایه سازی: 1 دی 1397

چکیده مقاله:

مقدمه:چالش های بیمارستانی و کاربرد هوش مصنوعی در راستای حل آنها، موضوع بسیاری از تحقیقات می باشد. یکی از مسایل مهم در هر بخش بیمارستانی، واحد تریاژ می باشد که در بیمارستان های تخصصی قلب از اهمیت خاصی برخورددار است. استفاده از روش های هوش مصنوعی بویژه روش فازی یکی از روش های کمک کننده به تشخیص پزشکی در اولویت بندی بیماران بخش قلب می باشد.یکی از مسایلی که در اورژانس به ویژه برای بیماران قلبی مطرح است، تعیین اولویت بندی بیماران قلبی در تریاژ اورژانس بیمارستان قلب می باشد. مشکل دسته بندی و تقسیم بیماران مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان به بیماران سرپایی، بستری، همچنین بیماران بدحال و بیماران با وخامت حال کمتر و عدم تریاژ صحیح بیماران تبعاتی همچون مرگ ومیر را در بر خواهد داشت، وجود سیستم صحیح تریاژ را ایجاب می کند که تضمین کننده صحت اجرای تریاژ باشد. با توجه به اینکه در اکثر بخش های اورژانس، تریاژ پنج مرحله ای (شاخص شدت اضطرار ) - ESI برای تعیین اولویت بندی بیماران مورد استفاده قرار می گیرد و در برخی مواقع تشخیص اولویت بندی بیماران برای پرستاران امری دشوار می باشد، در نتیجه ارایه روشی هوشمند مبتنی بر منطق فازی برای اولویت بندی بیماران حایز اهمیت خواهد بود.با در نظر گرفتن این موضوع، هدف از این مطالعه این است که بر روی داده های جمع آوری شده از بیمارستان قلب شهید رجایی به کمک سیستم فازی طراحی شده، پیش بینی سطوح تریاژ بیماران قلبی صورت گیرد. الگوریتم پیشنهادی با استفاده از قواعد طراحی شده در پایگاه دانش سیستم فازی، استنتاج لازم براساس ریسک فاکتورهای ورودی بیمار انجام گردید و نهایتا سطوح تریاژ مبتلایان به بیماری های قلبی بر این اساس پیش بینی شد. روش بررسی: در این مقاله از مدل فازی برای کمک به اولویت بندی قوانین تریاژ بخش قلب بیمارستان استفاده شده است. این پژوهش از نوع مطالعات توسعه ای است که هدف از آن ارایه و ارزیابی سیستم اولویت بندی بیماران قلبی مراجعه کننده به تریاژ بیمارستان تخصصی قلب می باشد. برای اعتبارسنجی سیستم دسته بندی و تشخیص تریاژ از نرم افزار MATLAB بهعلت منبع باز بودن و نمایش سریع استفاده شد. داده های استخراج شده از پرونده پزشکی بیماران بیمارستان قلب و عروق شهید رجایی را در سیستم موردنظر وارد و نتایج حاصل از سیستم را با نتایج تریاژ ثبت شده توسط پرستاران مورد قیاس قرار گرفت و در قالب صحت، دقت گزارش شد. داده های سال 96 با روش نمونه گیری از جدول مورگان انتخاب گردید. یافته ها:نتایج ارزیابی سیستم با استفاده از داده های مربوط به 200 بیمار مراجعه کننده به بیمارستان قلب شهید رجایی نشان داد که سیستم پیشنهادی توانست با دقت 93 % و صحت 96 % پیش بینی درست سطوح تریاژ در بخش قلب را انجام دهد. مزیت دیگر سیستم پیشنهادی این بود که اغلب فاکتورهای موثر در پیش بینی سطوح تریاژ در آن لحاظ شده است.نتیجه گیری:منطق فازی در پزشکی به عنوان ابزار کمک کننده برای متخصصان پزشکی، حایز اهمیت است. این مقاله از الگوریتم استنتاج ممدانی برای دسته بندی بیماران براساس علایم حیاتی اولیه، نظر پزشکان و پرستاران استفاده کرده است. الگوریتم پیشنهادی قادر به پیش بینی سطوح تریاژ بخش قلب با دقت 93 % می باشد. سیستم فازی الگوریتم نامبرده دارای یازده ورودی و پنجخروجی است، ورودی ها علایم اولیه حیاتی مهم و موثر در ایجاد سطوح تریاژ بیماران قلبی هستند و خروجی دارای 5 سطح دسته بندی 1 تا 5 می باشد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

فاطمه مقبلی

دانشجوی دکتری انفورماتیک پزشکی، گروه مدیریت اطلاعات سلامت ، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

مصطفی لنگری زاده

استادیار، گروه مدیریت اطلاعات سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

تکتم خطیبی

استادیار، گروه مهندسی، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

مجید کیاور

استاد، متخصص قلب و عروق، مرکز قلب و عروق شهید رجایی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران