انتخاب بهینه چاه های اندازه گیری سطح آب زیرزمینی جهت کاهش تعداد چاه های موجود در شبکه پایش

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 377

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IHC17_219

تاریخ نمایه سازی: 1 دی 1397

چکیده مقاله:

اندازهگیری تراز سطح آب زیرزمینی یکی از گامهای اساسی و ضروری مطالعات آب زیرزمینی محسوب میشود. از آنجا که اندازه گیری داده ها در نقاط محدودی انجام میشود، و از طرفی این اندازه گیری ها بایستی به سطح تعمیم داده شود، تعیین محلهای بهینه اندازه گیری شبکه امری مهم بهشمار میرود. بر همین اساس در مطالعه حاضر با هدف کاهش تعداد چاه های اندازه گیری (چاه های مشاهده ای)، تعدادی از چاه ها به گونه ای حذف گردید که چاه های باقیمانده یک ترکیب بهینه داشته باشند. در این پژوهش دشت دزفول- اندیمشک واقع در شمال استان خوزستان به عنوان مطالعه موردی مبنای کار قرار گرفت و دو برنامه کامپیوتری شامل روش کریجینگ و الگوریتم جستجوی تابو برای این هدف مورد استفاده قرار گرفتند. براساس واریانس خطای تخمین و با استفاده از الگوریتم تابو تعداد 26 چاه از 76 چاه موجود حذف گردید بگونهای که سایر چاه های باقیمانده حداقل واریانس خطا را داشته باشد.

نویسندگان

علی رییسی

استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه شهرکرد

حمیدرضا غفوری

استاد گروه مهندسی عمران، دانشگاه شهید چمران