بررسی تاثیر ایجاد روزنه بر ضریب دبی سرریز نوک اردکی

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 691

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IHC17_105

تاریخ نمایه سازی: 1 دی 1397

چکیده مقاله:

از مشکلات سرریزهای نوک اردکی این است که با افزایش ضخامت تیغه ی آب بر روی آستانه سرریز، ضریب آبگذری کاهش مییابد. در این تحقیق تاثیر ایجاد روزنه در طول تاج سرریز نوک اردکی برضریب آبگذری آن مورد بررسی قرارگرفت. آزمایشها بر روی شش مدل سرریز از جنس پلکسی گلس در آزمایشگاه هیدرولیک دانشگاه اراک انجام گرفت. مدلها در کانال شیشه ای به طول 8 متر، عرض0/5 متر و ارتفاع 0/7 متر آزمایش شدند. نتایج نشان داد که ایجاد روزنه در طول بال سرریز نوک اردکی مثلثی سبب افزایش ضریب آبگذری تا 31 درصد نسبت به سرریز نوک اردکی ساده میشود و سبب افزایش ضریب آبگذری در دبی های کم میشود، اما با افزایش بار هیدرولیکی عملکرد سرریز نوک اردکی مثلثی روزنهدار و ساده یکسان میشود.

نویسندگان

جواد مظفری

استادیار گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه اراک

سیداسدا... محسنی موحد

استادیار گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه اراک

داود داودمقامی

کارشناس گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه اراک

زبیده احمدی

دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشگاه اراک