بررسی بیان ژن های تعیین جنس نر در جنین جوجه های بومی ایرانی تحت تاثیر آنتی آروماتاز و فاکتور رشد شبه انسولینی

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 745

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EMAA13_028

تاریخ نمایه سازی: 1 دی 1397

چکیده مقاله:

در این تحقیق تاثیر تزریق فادروزول هیدروکلراید، فاکتور رشد شبه انسولینی یک IGF-1 و ترکیب فادروزول - IGF-1 بر بیان ژن های موثر بر تمایز جنسیت در روز 6 و 11 جنینی جوجه ها مورد بررسی قرار گرفت. در این آزمایش از 100 تخم مرغ بومی در قالب یک طرح بلوک تصادفی استفاده گردید. جهت استخراج RNA,DNA از جنین ها در روز 6 و 11 انکوباسیون نمونه گیری انجام شد و با استفاده از پرایمر اختصاصی نمونه ها تعیین جنسیت شدند. همچنین بیان زن های موثر بر تمایز جنس نر AMH, SOX9، DMRT1, DMRT1E, DMRT3 در روز 11 و 6 جنینی انجام شد. نتایج حاصل از این تحقیق در روز 6 بیشترین اختلاف معنی داری بیان نسبی AMH را بین تیمارهای IGF-1 و فادرازول + IFG1 با سایر تیمارها نشان داد. همچنین بین گروه فادروزاول + IGF1، زن SOX9 با سایر تیمارها اختلاف معنی دار مشاهده گردید. هرچند فادروزول + IGF-1 برای هر دو زن AMH,SOX09 معنی دار شد. اما IGF-1 تنها برای بیان زن AMH اختلاف معین داری را نشان داد و در قیاس با فادروزاول مقدار بیان پایین تری از زن SOX9 را نشان داد احتمالا IGF1 به صورت مستقیم موجب افزایش AMH در روز 6 می گردد. بطور غیر مستقیم موجب تحریک و فعال شدن SOX9 در روز 6 جنینی می شود.

کلیدواژه ها:

تغییر جنسیت جنین بیان ژن فادرازول IGF-1

نویسندگان

احمدرضا رهایی

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد ژنتیک و اصلاح نژاد- دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان

شاهین اقبال سعید

دانشیار گروه علوم دامی، دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان

مجید طغیانی خوراسگانی

استاد گروه علوم دامی، دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان