مقایسه کود تولیدی در روش ورمی کمپوست و روش کمپوست

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 573

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CGEI03_025

تاریخ نمایه سازی: 1 دی 1397

چکیده مقاله:

مواد زاید جامد یکی از آلاینده های مهم زیستی محیطی می باشند. مشخصات زباله های شهری در ایران نشان می دهد که بیش از 70درصد از زایدات را مواد فساد پذیر تشکیل می دهد. کمپوست کردن زایدات آلی یکی از مناسب ترین روش های دفع زباله ها در کشور ما به شمار می رود.در روش ورمی کمپوست از کرم های خاکی جهت تبدیل مواد آلی به کود استفاده می شود. کرم های خاکی کمپوست دوست به راحتی قادرند با عمل حفاری مداوم اجازه نفوذ هوا به عمق بیشتری از بستر را داده و با ایجاد شرایط هوازی سرعت تبدیل زایدات را به کود کمپوست بیشتر می کنند و در نهایت کودی با کیفیت مناسب تولید می کنند نوع پژوهش توصیفی -کاربردی می باشد و هدف اصلی در این تحقیق تهیه کود کمپوست به وسیله کرم خاکی بوده، ولیکن در کنار آن مقایسه ای بین ورمی کمپوست و کمپوست متداول به عمل آمده است. در این تحقیق پس از آماده سازی مواد اولیه، در یکی از جعبه ها کرم خاکی به همراه مواد اولیه اضافه شد.با کنترل و تنظیم درجه حرارت در حدود 20 تا 30 درجه سانتی گراد، نسبت کربن به نیتروژن در حدود 30 و رطوبت در حد 50 تا 70 درصد عمل کمپوست کردن زایدات آلی صورت گرفت.روش ورمی کمپوست در 80 روز انجام شد مواد موجود در این روش همگن بوده، بنابر این 3 نمونه از جعبه برداشت شد.سپس با استفاده از روش های آزمایشگاهی پارامترهای کربن، نیتروژن، فسفر، پتاسیم و رطوبت، کادمیوم، مسن آرسنیک، نیکل، کروم و سرب در اندازه گیری گردید.در نهایت با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون آماری T-TEST نتایج حاصله آنالیز گردید. نتایج بدست آمده عبارتند از: نسبت کربن به نیتروژن ،فسفر و پتاسیم در ورمی کمپوست به ترتیب عبارتند از: 27/023، 1/93، 56/66 و mg/kg یانگین فسفر و پتاسیم در روش ورمی کمپوست و مواد اولیه اختلاف معناداری نشان می دهند P<0/012 و P<0/001 در این تحقیق میزان فلزات سنگین نیز اندازه گیری شد که نتایج اندازه گیری غلظت فلزات سنگین در دو روش عبارتند از غلظت سرب، کادمیوم و مس در ورمی کمپوست به ترتیب عبارتند از غلظت سرب، کادمیوم و مس در ورمی کمپوست به ترتیب عبارتند از16/22، 0/219، 22/28 mg/kg غلظت کادمیوم وسرب در ورمی کمپوست کاهش یافته و این در حالی است که غلظت کرم، مس، نیکل و آرسنیک افزایش نشان می دهد.غلظت مس و کروم کمتر از استاندارد آلمان در مورد فلزات سنگین می باشد P<0/001 تمامی نتایج مربوط به فلزات سنگین در این روش کمتر از استانداردهای کشور آلمان بوده و می توان از آنها بدون نگرانی استفاده کرد.در نهایت می توان گفت که سرعت رسیدن کود کمپوست در روش ورمی کمپوست 80 روز می باشد.امروزه با توجه به مزایای فراوان روش کمپوست کردن و فواید آن و نیز مقرون به صرفه بودن این روش از نظر اقتصادی، بایستی توجه بیشتری به استفاده از این روش در ایران کرده و از آن استفاده شود.

نویسندگان

معظمه ازکات

مهندس بهداشت محیط-کارشناس ارشد MBA